TCTC (2018) ky 2 thang 3 (e-paper) - page 121

122
“Agribank – 30 năm lớnmạnh cùng đất nước” (26/3/1988- 26/3/2018)
mạng lưới, các kênh truyền thông
nội bộ (màn hình ATM, Website
agribank.com.vn, tờ thông tin
Agribank, Agribank TV…) và các
trang mạng xã hội.
Ghi nhận riêng trong năm 2017
có thể thấy, toàn hệ thống đã nỗ
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
phát triển sản phẩm dịch vụ đề
ra tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV
ngày 09/01/2017, Đinh hương
chiên lươc, giai phap thưc hiên
tai Đề án chiến lược kinh doanh
giai đoạn 2016-2020 và Đề án
chiến lược phát triển sản phẩm
dịch vụ giai đoạn 2016-2020.
Tính đên 31/12/2017, doanh thu
dịch vụ toàn hệ thống đạt 4.443
tỷ đồng, tăng 22% (801 tỷ) so vơi
năm 2016, hoàn thành 101,7%
kế hoạch năm 2017 do Hội đồng
Thành viên giao.
Cac nhom dich vu hâu hêt đêu
tăng trương so vơi năm 2016. Trong
08 nhom dich vu tăng trương so
vơi cùng ky năm 2016, nhom dich
vu khác, e-banking, the, thu r ng
kinh doanh ngoại hối co ty lê tăng
trương manh vơi mưc tăng lân lươt
đat 44,7%, 38,7%, 34,8%, 24,3%.
Trong đó, nhom thanh toan trong
nươc duy trì ty trong lơn nhât trong
tổng thu dịch vụ (37%), tiêp đo
nhomdich vu thẻ (17%), kinh doanh
ngoại hối (12%), dich vu khac (9%),
e-banking (8%), thanh toan quôc tê
(6%), ủy thac đai ly (5%), ngân quỹ
(4%), kiêu hôi (2%). Nhom sản phẩm
dịch vụ mơi, hiên đai (e-banking,
the) co xu hương tăng ty trong
trong tông thu dich vu.
Thu dịch vụ tại 10 khu vưc cũng
cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc,
trong đo 07 khu vưc tăng trưởng
trên 20% (Tây Nam Bô 26,1%, Tây
Nguyên 25,5%, Khu 4 cu 24,8%,
Đông băng Sông Hông 24%,
Trung du Bắc Bô 23,4%, TP. Hà Nội
23,4%, Đông Nam Bộ 20,5%); Khu
vực miên nui cao biên giơi, duyên
hải miền Trung, TP. Hồ Chí Minh,
có mức tăng trưởng dưới 20% (t
17,5% - 9,5%). Thu ròng ngoai tin
dung 10 khu vưc đat 4.159,9 ty
đông. Ty lê thu ngoai tin dung 10
khu vưc đat 10,9%.
Mở rộng liên kết, nâng
cao chất lượng sản phẩm
Thời gian gần đây, song hành
c ng tiến trình hội nhập sâu vào
nền kinh tế thế giới của nước
ta, hệ thống Agribank đã có sự
chuyển mình mạnh mẽ, đổi mới về
cả tư duy, tăng cường đẩy mạnh
và mở rộng liên kết với các đối tác
trong và ngoài nước. Tính riêng
năm 2017, Agribank đã liên kết với
nhiều tổ chức kinh tế trong việc sử
dụng dịch vụ của nhau và kết hợp
bán chéo sản phẩm như: Liên kết
với Viettel, Vinaphone, các công
ty điện lực, nước sạch, liên kết thu
học phí, triển khai sản phẩm dịch
vụ với các trường đại học...
Toàn hệ thống Agribank cũng đã
có 83 đơn vị tham gia Dich vu thu
hộ tiền bán vé máy bay Vietnam
Airlines. Doanh thu bán vé lũy kế
ươc đạt 190 tỷ đồng. Hoa hồng, phí
dịch vụ đạt 4,8 tỷ đồng, số lượng
giao dịch khách hàng giao dịch lũy
kế đạt 94,209 khách hàng.
Dịch vụ thẻ của Agribank tiếp tục
giữ vững đà tăng trưởng, phát triển
ổn định cả về quy mô, số lượng
và chất lượng dịch vụ, giữ vững vị
trí TOP 3 ngân hàng dẫn đầu thị
trường. Tính đên 31/12/2017, tổng
số thẻ phát hành lũy kế đạt trên
21,5 triệu (trong đó số thẻ c n hiệu
lực đạt trên 11 triệu). Nguồn tiền
gửi không kỳ hạn qua thẻ đạt 31,87
nghìn tỷ; Doanh số thanh toán và
doanh số sử dụng thẻ lần lượt đạt
trên 445 và 369 nghìn tỷ; Số lượng
ATM đạt 2.626 máy; Số lượng EDC/
POS đạt 19.015 thiết bị.
Phát huy đà tăng trưởng tốt
của các năm trước, năm 2017,
nhóm dịch vụ e-banking cũng
duy trì mức tăng trưởng cao.
Việc thực hiện các chương trình
khuyến mại được chú trọng đẩy
mạnh, kết hợp với bán theo
gói, phát triển các tiện ích dịch
vụ mobile banking, internet
banking đã thu hút khách hàng
mở mới tài khoản và đăng ký
sử dụng dịch vụ e-banking. Số
khách hàng sử dụng dịch vụ
tính đến nay đạt khoang 5,8
triệu khách hàng. Trong đó, có
4.729 khach hang sử dụng dịch
vụ Agribank M-Plus; 621 nghin
khach hang sử dụng dịch vụ
Agribank
E-Mobile
Banking;
khoang 158 nghin khach hang sử
dụng dịch vụ Internet banking...
C ng với việc mở rộng liên
kết đa dạng hóa sản phẩm, dịch
vụ, Agribank c n tập trung hoàn
thiện xây dưng và đưa vao hoat
đông Trung tâm chăm sóc, hỗ trợ
khách hàng (đơn vi đâu môi tiêp
nhân giai quyêt khiêu nai khach
hang) t cuối năm 2017. Hệ thống
công nghệ thông tin cũng được
hệ thống Agribank đầu tư và vận
hành ổn định, an toàn, hỗ trợ đ c
lực cho công tác quản lý hoạt
động, giúp triển khai thêm nhiều
dịch vụ, tiện ích hiện đại và nâng
cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động sản phẩm dịch vụ.
Tại hầu hết các chi nhánh, công
tác kiểm tra, giám sát về công tác
sản phẩm dịch vụ cũng được thực
hiện thường xuyên, việc giải quyết
khiếu nại hỗ trợ khách hàng kịp
thời hơn. Việc tuân thủ quy trình
nghiệp vụ, đổi mới tác phong giao
dịch được quan tâm thực hiện.
PV.
Tính đên 31/12/2017, doanh
thu dịch vụ toàn hệ thống
Agribank đạt 4.443 tỷ đồng, tăng
22% (801 tỷ) so vơi năm 2016, hoàn
thành 101,7% kế hoạch năm 2017
do Hội đồng Thành viên giao.
1...,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 121
Powered by FlippingBook