Page 15 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 15

Xuân Kỷ Hợi
                               chiếm 42,5%, khu vực FDI chiếm 23,9% và khu vực
       HÌNH 1: TĂNG TRƯỞNG GDP VIỆT NAM TRONG TƯƠNG QUAN
           VỚI CÁC NƯỚC KHU VỰC CHÂU Á (%)     nhà nước là 33,6%. Số doanh nghiệp (DN) đăng ký
                               thành lập mới năm 2018, chủ yếu là DN ngoài nhà
                            7,08  nước với 131,3 nghìn DN, tổng vốn đạt 1.478,1 nghìn
                   6,3   6,5      tỷ đồng, tăng 3,5% về số lượng và 14,1% về số vốn
           4,8   5,2               đăng ký so với năm 2017. Vốn đăng ký bình quân,
       4,1
                               trung bình đạt 11,3 tỷ đồng/DN. Đầu tư của khu
                               vực ngoài nhà nước có chuyển biến tích cực theo
                               hướng phát triển dài hạn, thể hiện qua việc nhiều
                               DN tư nhân quy mô lớn thực hiện chiến lược đầu
      Thái Lan Malaysia Indonesia Phillippines Trung Qu c Vi t Nam tư vào các ngành công nghiệp và dịch vụ tập trung
                               vốn và công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao. Khu
      Một số nước số liệu chưa công bố chính thức; số liệu căn cứ theo dự báo  vực này ngày càng thích nghi với môi trường kinh
      của WB và IMF            Nguồn: Tổng cục Thống kê doanh chưa thực sự thuận lợi cho ứng dụng công
                               nghệ và đổi mới.
      đạt 7,2 tỷ USD, điều này cho thấy, năng lực tận dụng  Thu hút FDI năm 2018 đạt trên 35,46 tỷ USD. Với
      cơ hội từ hội nhập khá tốt và góp phần đưa xuất khẩu  gần một nửa vốn tăng thêm, góp vốn, mua cổ phần
      trở thành động lực quan trọng trong tăng trưởng  đã thể hiện các nhà đầu tư có chiến lược kinh doanh
      GDP. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cao  dài hạn hơn, tin tưởng vào tương lai, một mặt đến từ
      gấp gần 2 lần GDP cả nước, trong đó, kim ngạch xuất  môi trường đầu tư có nhiều cải thiện, mặt khác nhờ
      khẩu hàng hóa ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so  các cam kết hội nhập của Việt Nam. Vốn FDI thực
      với năm 2017. Xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư  hiện năm 2018 đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng
      trực tiếp nước ngoài (FDI) (kể cả dầu thô) đạt 175,5  kỳ năm 2017, nguồn vốn này đã đóng góp trực tiếp
      tỷ USD, chiếm 71,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng  vào tăng trưởng kinh tế.
      14% so với năm 2017.                  Về cơ cấu thu hút FDI, công nghiệp chế biến, chế
       Cơ cấu mặt hàng và thị trường xuất khẩu về cơ  tạo vẫn dẫn đầu với tổng số vốn đăng ký mới đạt
      bản không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, sự tăng  16,58 tỷ USD, chiếm 46,7% tổng vốn FDI đăng ký
      trưởng cao về kim ngạch xuất khẩu của các mặt hàng  mới. Lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ
      chế biến, chế tạo thuộc nhóm công nghệ như: Điện  hai với tổng vốn đầu tư đạt gần 6,6 tỷ USD, chiếm
      thoại và linh kiện (46,1 tỷ USD), điện tử, máy tính  tới 18,6%. Về đối tác đầu tư, Nhật Bản đứng thứ nhất
      và linh kiện (27 tỷ USD), máy móc thiết bị phụ tùng  với tổng vốn đăng ký là 8,6 tỷ USD (chiếm 36%); Hàn
      (15,1 tỷ USD) cũng như tăng trưởng xuất khẩu cao  Quốc đứng thứ hai với 7,2 tỷ USD (chiếm 28,9%);
      của một số hàng nông sản truyền thống là tín hiệu  Singapore với 5 tỷ USD (chiếm 18,7%); Trung Quốc
      tốt, khả năng cạnh tranh xuất khẩu tiếp tục được  đạt gần 1 tỷ USD...
      giữ vững và không còn phụ thuộc vào xuất khẩu tài   Mặc dù, tại một số thời điểm xuất hiện lo ngại về
      nguyên, nhất là dầu thô (chỉ đạt 2,1 tỷ USD). Trong  rủi ro lạm phát nhưng bình quân cả năm lạm phát chỉ
      năm 2018, các thị trường xuất khẩu lớn của Việt
      Nam vẫn là Hoa Kỳ (43,7 tỷ USD), Liên minh châu      NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM NĂM 2018 (Tỷ USD)
                                    HÌNH 2: THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP
      Âu - EU (38,2 tỷ USD), Trung Quốc (38,1 tỷ USD),
      ASEAN (22,3 tỷ USD), Nhật Bản (17,1 tỷ USD) và
      Hàn Quốc (16,9 tỷ USD). Việt Nam tiếp tục nhập
      siêu từ các nước trong khu vực Đông Á và duy trì
      xuất siêu đối với thị trường Hoa Kỳ và EU.
       Tăng trưởng các ngành đã góp phần đẩy nhanh
      chuyển dịch cơ cấu lao động, trong đó lao động khu
      vực nông lâm, thủy sản giảm còn 38,5%, tỷ trọng lao
      động khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 26% và
      khu vực dịch vụ là 35,3%. Tỷ lệ thất nghiệp còn 2,2%,
      giảm nhẹ so với năm 2017, khu vực thành thị tỷ lệ
      này là 3,09%, khu vực nông thôn là 1,75%.
       Trong cơ cấu đầu tư, khu vực ngoài nhà nước                     Nguồn: Tổng cục Thống kê

                                                      15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20