Page 17 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 17

Xuân Kỷ Hợi
      nghiệp 4.0 của Việt Nam đạt thấp: Năng lực đổi   thời gian tới. Dự kiến, năm 2019, bên cạnh hơn 3
      mới sáng tạo đạt 33/100 điểm; thị trường lao động  triệu m2 sàn xây dựng nhà ở và trung tâm thương
      đạt 56/100 điểm; thể chế đạt 50/100 điểm; khả năng  mại, nhiều dự án, công trình lớn sẽ đi vào sản xuất
      tiếp cận công nghệ đạt 43/100 điểm; kỹ năng lao  kinh doanh như: Tổ hợp Nhà máy Vinfast tại Hải
      động đạt 54/100 điểm; cơ sở hạ tầng đạt 65/100  Phòng với công suất 250 nghìn xe/năm; Dự án đầu
      điểm; hệ thống tài chính đạt 62/100 điểm; năng  tư công trình Nhà máy điện sông Hậu tỉnh Hậu
      động của DN đạt 54/100 điểm; thị trường sản phẩm  Giang có công suất 1200 MW; Dự án BOT Bắc Giang
      đạt 52/100 điểm.                  - Lạng Sơn với chiều dài 63,9 km; công trình đường
       Những hạn chế nội tại của nền kinh tế đã ảnh  cao tốc La Sơn - Túy Loan tại Thừa Thiên - Huế với
      hưởng không nhỏ đến chiến lược và chất lượng kinh  chiều dài 78 km...
      doanh của khu vực DN trong nước, ảnh hưởng nhất    Chính phủ cũng đang xây dựng Chiến lược quốc
      định đến tốc độ phát triển của kinh tế.      gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 đến năm 2020, tầm
                               nhìn 2030, trong đó hướng tới xây dựng hệ sinh thái
      Triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2019
                               đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực, xây dựng cơ sở
       Kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo sẽ tiềm ẩn  hạ tầng số tạo thuận lợi cho khởi nghiệp, ứng dụng
      nhiều rủi ro, xu hướng hạn chế thương mại, leo thang  và đổi mới công nghệ của khu vực DN trong nước,
      căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, bình  đảm bảo an toàn mạng, khuyến khích các mô hình
      thường hóa chính sách tiền tệ ở các nước lớn đã và  kinh doanh mới...
      sẽ làm giảm đáng kể tổng cầu nói chung và nhu cầu   Với bối cảnh như vậy, dự báo năm 2019, triển
      thương mại hàng hóa... Trên cơ sở đó, Quỹ Tiền tệ  vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục có những chuyển biến
      quốc tế (IMF) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng  tích cực. Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, Quốc
      kinh tế toàn cầu năm 2019 xuống còn 3,7%.     hội đã thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế - xã
       Mặc dù vậy, các thị trường xuất khẩu lớn của  hội năm 2019 với các chỉ tiêu: Tốc độ tăng GDP từ
      Việt Nam được dự báo vẫn tăng trưởng khá trong   6,6 - 6,8%, lạm phát ở mức 4%, tổng kim ngạch xuất
      năm 2019, các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, EU,  khẩu tăng từ 7 - 8% và tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim
      Trung Quốc, ASEAN tiếp tục mang lại tín hiệu tích  ngạch xuất khẩu dưới 3%.
      cực cho Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế của    Ngân hàng Thế giới dự báo, tăng trưởng kinh tế
      Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, gắn kết chặt  của Việt Nam năm 2019 và 2020 sẽ đạt mức lần lượt
      chẽ với nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đánh dấu  là 6,6% và 6,5%, lạm phát duy trì ở mức 4%, trong
      thời điểm nước ta hoàn thành lộ trình cam kết gia  khi đó vào tháng 10/2018, IMF dự báo, Việt Nam
      nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và cắt giảm    sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 6,5% trong năm 2019.
      thuế quan theo Hiệp định Thương mại hàng hóa     Để đạt được các chỉ tiêu này đòi hỏi sự quyết tâm
      ASEAN, bắt đầu thực thi các cam kết Hiệp định   và nỗ lực hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh tái cơ cấu
      thương mại tự do (FTA) với mức độ cắt giảm sâu   nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cải
      rộng. Những thỏa thuận FTA này tạo động lực cho  thiện môi trường đầu tư và kinh doanh và thực hiện
      tăng trưởng kinh tế Việt Nam với độ mở cao của   các cam kết hội nhập của Chính phủ, cũng như tiếp
      nền kinh tế, đồng thời tăng cường cơ hội thu hút và  tục đàm phán/phê chuẩn một số FTA mới như: Hiệp
      tận dụng dòng vốn FDI trong năm 2019 và những   định Đối tác toàn diện khu vực, Hiệp định Thương
      năm tiếp theo.                   mại tự do Việt Nam – EU, qua đó tạo dựng lòng tin
       Kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ sẽ là nền  và thu hút sự quan tâm nhiều hơn nữa của các nhà
      tảng quan trọng đóng góp rất lớn cho kinh tế Việt  đầu tư trong và ngoài nước.
      Nam. Làn sóng khởi nghiệp hình thành đã huy
      động được nguồn vốn cho nền kinh tế. Năm 2018   Tài liệu tham khảo:
      có hơn 131 nghìn DN thành lập mới, nếu tính chung  1. Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF (tháng 10/2018): Dự báo kinh tế toàn cầu 2018 và
      cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký tăng thêm thì   triển vọng 2019;
      ước tính các DN bổ sung cho nền kinh tế gần 3,9  2. Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 12 tháng năm 2018;
      triệu tỷ đồng.                   3. Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê các năm 2016 – 2017;
       Chuyển đổi cơ cấu kinh tế không chỉ diễn ra giữa  4. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương: Báo cáo kinh tế vĩ mô quý
      các ngành kinh tế mà còn có xu hướng chuyển đổi   III/2018, Chương trình hỗ trợ Austrialia về hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam;
      tích cực trong nội bộ ngành sẽ góp phần thúc đẩy  5. World Bank: World Bank East Asia and Pacific Economic Update, October 2018:
      tăng trưởng kinh tế cả về tốc độ và chất lượng trong  Navigating Uncertainty.

                                                      17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22