TCTC (2018) ky 2 thang 3 (e-paper) - page 2

3
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 2 - Tháng 03/2018 (677)
KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨ MÔ
5 Các giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
ThS. Nguyễn Xuân Trường
9 Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam: Bước chuyển lớn từ đường lối, chính sách
ThS. Trần Thị Phương Hạnh, ThS. Trần Văn Giảng
13 Một số đề xuất nâng cao tính bền vững nguồn thu từ thuế tại Việt Nam
ThS. Lương Thị Dinh
17 Quản lý thuế đối với thương mại điện tử tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
ThS. Lê Thị Thùy Linh
21 Nâng cao hiệu quả xúc tiến thươngmại quốc gia trong tình hìnhmới
ThS. Nguyễn Thùy Vân
25 Phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế số
ThS. Trần Anh Thư, ThS. Lương Thị Minh Phương
29 Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh
ThS., NCS. Trần Tuấn Minh
33 Quản lý ngân quỹ nhà nước sau một năm thực thi Luật Ngân sách nhà nước 2015
TS. Nguyễn Văn Quang
Tài chính - ngân hàng
36 Kinh nghiệm quốc tế về triển khai bảo hiểm thất nghiệp và những gợi ý cho Việt Nam
TS. Phạm Thái Hà
40 Yếu tố ảnh hưởng đến kiểmsoát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng thươngmại cổ phần
ThS. Trương Nguyễn Tường Vy
44 Ứng dụng phương pháp Distortion trong đo lương rủi ro tin dung tại Việt Nam
ThS. Nguyên Đình Thiên
47 Đo lường r i ro hệ thống tại các tổ chức tài chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nông Thị Hải Yến, Vũ Thị Thúy Vân, Lê Hoàng Anh
51 Phân tích giá chứng khoán Việt Nam bằng dạng phương trình vi phân ngẫu nhiên
NCS. ThS. Lê Thanh Hoa, TS. Phạm Hoàng Uyên, PGS., TS. Phạm Thế Bảo
KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN
55 Nâng cao hiệu quả tổ chức bộmáy kiểmtoán nội bộ trong các doanh nghiệpViệt Nam
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân
59 Về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang
63 Một số vấn đề về hoàn thiện kế toán hoàn thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp nhỏ và vừa
ThS. Đặng Văn Sáng
Tổng Biên tập:
TS. Phạm Thu Phong
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
Đỗ Văn Hải
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
Nguyễn Công Nghiệp
GS., TSKH.
Trương Mộc Lâm
GS., TS.
Vũ Văn Hóa
GS., TS.
ĐINH văn sơn
GS., TS.
trần thọ đạt
GS., TS.
Phạm Quang Trung
PGS., TS.
Trần Hoàng Ngân
PGS., TS.
đinh văn nhã
PGS., TS.
Nguyễn trọng cơ
PGS., TS.
Nguyễn Thị Mùi
Tạp chí Tài chính
- Cơ quan thông tin lý luận
và nghiệp vụ của ngành Tài chính
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
H I NGH , H I TH O
Tạp chí tiếng Anh, công bố
các nghiên cứu khoa học
về kinh tế - tài chính trong
nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...121
Powered by FlippingBook