TCTC ky 1 thang 12 - page 4

6
Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
phủ, tiếp theo đó là Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày
25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính đối với ĐVSNCL.
Chính phủ ban hành Nghị định 10/2002/NĐ-CP
với mục tiêu nhằm tạo điều kiện cho đơn vị sự
nghiệp công nâng cao tính chủ động trong cung
cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao
thu nhập của người lao động và giảm sự bao cấp
từ ngân sách nhà nước. Từ năm 2002, các đơn vị sự
nghiệp công đã được trao một số quyền, trong đó có
quyền tự chủ hoàn toàn hoặc một phần về tài chính
trong chi tiêu thường xuyên.
Sau một thời gian thực hiện, cơ chế tự chủ tài
chính này đã cho thấy rõ tính ưu việt, phù hợp
với cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa. Để tiếp
tục mở rộng quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp,
năm 2006, Chính phủ ban hành Nghị định 43/2006/
NĐ-CP thay thế Nghị định 10/2002/NĐ-CP. Bên
cạnh tự chủ về tài chính, đơn vị sự nghiệp còn được
tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,
tổ chức bộ máy, biên chế.
Trải qua gần 10 năm thực hiện, Nghị định
43/2006/NĐ-CP đã góp phần nâng cao tính chủ
động, sáng tạo của các ĐVSNCL; huy động được
sự đóng góp và tham gia tích cực của cộng đồng
xã hội cho phát triển, nhờ đó làm tăng nguồn thu
sự nghiệp và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức;
tính công khai, minh bạch và dân chủ trong các
quyết định và hoạt động tại các ĐVSNCL cũng
được tăng cường.
Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực cũng
cho thấy, những hạn chế, bất cập của Nghị định
Quá trình hoàn thiện thể chế
đổi mới đơn vị sự nghiệp công
Quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập
(ĐVSNCL) bắt nguồn từ việc thực hiện thí điểm chế
độ tài chính áp dụng cho ĐVSNCL có thu theo Nghị
định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính
ĐỔI MỚI TOÀNDIỆN, TÁI CƠ CẤU
CÁC ĐƠNVỊ SỰNGHIỆP CÔNG
TS. Nguyễn Viết Lợi
- Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính *
Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ
thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
công lập đã nêu rõ quan điểm “Đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu
quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên
hàng đầu”. Bài viết khái quát quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp công thời gian qua và những yêu
cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay để đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các đơn vị sự nghiệp
công lập theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW trong thời gian tới.
Từ khóa: Đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tự chủ tài chính, đổi mới
The Resolution 19-NQ/TW dated October
25th 2017 of the Central Executive Committee
in terms of renovating managerial and
organizing system to improve the quality
and performance of the public non income-
generating agencies, it is clarified that
“Renovating managerial and organizing
system to improve the quality performance of
the public non income-generating agencies is
among the top priority missions”. This paper
summarizes the recent process of renovating
public non income-generating agencies and the
requirements for strengthening comprehensive
renovation and restructure of the public non
income-generating agencies according to the
Resolution 19-NQ/TW in the coming period.
Keywords: Public non-income generating agencies, finance,
financial autonomy, renovation
Ngày nhận bài: 9/11/2017
Ngày hoàn thiện biên tập: 23/11/2017
Ngày duyệt đăng: 26/11/2017
*Email:
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...114
Powered by FlippingBook