TCTC ky 1 thang 12 - page 8

10
Đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập
quyền phê duyệt, định mức chi tiêu và chế độ chi
tiêu tài chính mà nhà nước quy định. Tuy nhiên,
trong giai đoạn này, do chưa có cơ chế cụ thể tạo
động lực khuyến khích các đơn vị sự nghiệp tiết
kiệm kinh phí NSNN, giảm biên chế, việc phân bổ
nguồn lực NSNN theo các khoản mục đầu vào nên
còn tạo sự ỷ lại và phụ thuộc vào NSNN của các
đơn vị sự nghiệp. Mặt khác, trong điều kiện đặc thù
một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp có nguồn thu, một
số khác lại không có nguồn thu đã dẫn tới mất cân
bằng trong phân phối nguồn lực giữa các đơn vị sự
nghiệp. Thêm vào đó, cơ chế thu phí chưa hợp lý
càng làm cho việc phân bổ nguồn lực NSNN đối với
các đơn vị sự nghiệp công kém hiệu quả.
Từ 2001 đến nay, thực hiện các nghị quyết của
Trung ương, của Đảng, Quốc hội đã thông qua Luật
NSNN năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành các quyết định về định mức phân bổ ngân sách
cho các cơ quan trung ương và địa phương, trong
đó có các đơn vị sự nghiệp công lập. Việc phân bổ
ngân sách chi đầu tư theo các giai đoạn được thực
hiện theo các quyết định như: Quyết định 210/2006/
QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định
mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn
NSNN giai đoạn 2007-2010; Quyết định 60/2010/
QĐ-TTg ngày 30/9/2010 ban hành các nguyên tắc,
tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển
bằng nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015; Phân bổ chi
thường xuyên qua các giai đoạn được thực hiện theo
Quyết định 139/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 về định
mức phân bổ dự toán chi NSNN năm 2004; Quyết
định 151/2006/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 về việc ban
hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên
NSNN năm 2007; Quyết định 59/2010/QĐ-TTg ngày
Quá trình đổi mới cơ cấu và cơ chế phân bổ
nguồn lực ngân sách nhà nước
Cơ chế phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước
(NSNN) đối với các đơn vị sự nghiệp công trong
thời gian qua đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ từ phân
bổ dựa trên các yếu tố đầu vào sang hướng tới phân
bổ theo kết quả hoạt động. Cụ thể:
Trong giai đoạn 1986-2000, NSNN đảm bảo cấp
toàn bộ kinh phí đối với các đơn vị sự nghiệp do
Nhà nước thành lập. NSNN cấp phát kinh phí, việc
chi tiêu của các đơn vị sự nghiệp được thực hiện
trên cơ sở dự toán chi tiêu đã được cơ quan có thẩm
CƠCHẾPHÂNBỔNGUỒNLỰCNGÂNSÁCHNHÀNƯỚC
VÀCƠCHẾHOẠTĐỘNGCÁCĐƠNVỊ SỰNGHIỆPCÔNGLẬP
ThS. Lê Thị Mai Liên *
Quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước hiệu quả luôn là mối quan tâm của Đảng, Chính phủ, các
nhà quản lý tài chính – ngân sách... Theo đó, trong những năm qua việc đổi mới cơ chế phân bổ
nguồn lực ngân sách nhà nước và cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã được
triển khai và thực hiện tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết đề cập tới quá trình đổi
mới cơ chế phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước và cơ chế hoạt động đối với đơn vị sự nghiệp
công lập trong thời gian qua và chỉ ra các vấn đề cần giải quyết trong thời gian tới.
Từ khóa: Ngân sách nhà nước, tài chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Effective and efficient use of state budget
has always been a concern of the Party, the
Government and financial and budgetary
managers. Accordingly, in the past years,
renovation of the mechanism of allocating
state budget resources and the mechanism
for operation of administrative agencies
have been implemented in public agencies
and units. This paper discusses the process
of reforming the mechanism of allocation of
state budget resources and the mechanism
for operation of administrative agencies in
recent years and points out issues that need
to be solved in the coming time.
Key words: state budget, finance, administrative agency
Ngày nhận bài: 8/11/2017
Ngày hoàn thiện biên tập: 26/11/2017
Ngày duyệt đăng: 28/11/2017
*Email:
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...114
Powered by FlippingBook