TCTC (2018) so 4 ky 1 đầy đủ - page 4

3
Trước đó, để hỗ trợ DN khởi nghiệp tồn tại và phát triển,
Chính phủ đã ban hành một số chính sách tài chính như
chính sách thuế, chính sách tín dụng nhà nước, chính sách
tài chính hỗ trợ DN khởi nghiệp thông qua mô hình vườm
ươm DN… Các chính sách đã từng bước hỗ trợ DN khởi
nghiệp, tạo nhiều kênh vốn cho DN. Chính sách hỗ trợ gián
tiếp thông qua vườm ươm DN góp phần quan trọng trong
giảm thiểu rủi ro khởi nghiệp, gia tăng khả năng tồn tại và
phát triển cho DN khởi nghiệp.
Tuy nhiên, để các DN khởi nghiệp phát huy được tiềm năng,
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, các chuyên
gia nhận định, các chính sách hỗ trợ nói chung, chính sách tài
chính nói riêng cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện. Bên
cạnh đó, ngoài vai trò của Chính phủ, địa phương trong việc xây
dựng thể chế, chính sách hỗ trợ DN thì tinh thần khởi nghiệp
của mỗi người dân, mỗi DN là yếu tố quan trọng quyết định
thành công quá trình xây dựng hình ảnh quốc gia khởi nghiệp.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, TCTC thực hiện Chủ đề “Chính sách
tài chính với DN khởi nghiệp ở Việt Nam” trên Tạp chí Tài chính
kỳ I tháng 4/2018.
Tạp chí Tài chính
“Làn sóng” khởi nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ tại
Việt Nam. Tinh thần khởi nghiệp đã được khẳng định trong văn
kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và một trong những nhiệm vụ trọng
tâm mà Chính phủ Việt Nam đặt ra từ năm 2016 đến nay là phải
phát động được phong trào quốc gia khởi nghiệp.
Đặc điểm nổi bật của doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp là tính
sáng tạo trong mô hình kinh doanh. Nhờ tính sáng tạo, DN khởi
nghiệp tạo ra những giá trị mới cho xã hội và mở ra mô hình kinh
doanhmới cho nền kinh tế. Mặc dù có tiềmnăng đóng góp lớn cho
sự phát triển kinh tế, song các DN khởi nghiệp vẫn gặp không ít
những trở ngại. Những trở ngại này đến từ việc khó tiếp cận các
nguồn vốn đầu tư, các vấn đề về pháp lý…
Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ DN khởi nghiệp, quyết tâm xây
dựng quốc gia khởi nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết
số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm
2020, trong đó xác định: Nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ
trợ DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp, DN đổi mới sáng tạo. Ngày
18/5/2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Hỗ trợ hệ sinh
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm2025”. Tháng
06/2017, Luật Hỗ trợ DN nhỏ và vừa đã được Quốc hội thông qua,
tạo nền tảng cho các hoạt động hỗ trợ DN khởi nghiệp…
Chủ đề
Chính sáchtài chính
với doanhnghiệp khởi nghiệp ởViệt Nam
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...109
Powered by FlippingBook