Page 14 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 14

TÀI CHÍNH - Tháng 01/2019


     KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2018: "BỨT TỐC THẦN KỲ"     TS. NGUYỄN THỊ TUỆ ANH - Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương *

     Năm 2018, quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao
     hơn chỉ tiêu kế hoạch đề ra (6,7%), là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Kết quả tăng trưởng kinh tế ấn
     tượng của năm 2018 tạo cơ sở vững chắc trong năm 2019. Tuy nhiên, dự báo cho thấy trong năm 2019,
     kinh tế Việt Nam tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua.

     Từ khóa: Kinh tế, tăng trưởng kinh tế, lạm phát, CPI, GDP, cơ cấu kinh tế


                               giá hiện hành năm 2018 ước đạt 102 triệu đồng/lao
                               động (tương đương 4.512 USD), tăng 346 USD so với
       THE ECONOMY OF VIETNAM IN 2018 “A MIRACULOUS LEAP”
       Nguyen Thi Tue Anh Ph.D - Central Institute for  năm 2017. Tính theo giá so sánh, năng suất lao động
       Economic Management               năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017 (bình quân
       In 2018, the size of Vietnam’s economy  giai đoạn 2016-2018, năng suất lao động tăng 5,75%/
                               năm), cao hơn mức tăng 4,35%/năm của giai đoạn
       continued to expand with GDP growth of  2011-2015.
       7.08% which was higher than plan of 6.7%,     Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thể hiện qua chỉ
       this was also the highest rate since 2011. The  số ICOR từng bước được cải thiện, từ mức 6,42 năm
       impressive economic development of 2018   2016 giảm xuống còn 6,11 năm 2017 và ước tính năm
       will be a pedal in 2019. However, according   2018 là 5,97 (bình quân giai đoạn 2016-2018, hệ số
       to forecast, Vietnam will also have to confront  ICOR ở mức 6,17, thấp hơn mức 6,25 của giai đoạn
       certain difficulties and challenges.
                               2011-2015). Quy mô nền kinh tế ngày càng được mở
       Keywords: Economy, economic growth, inflation, CPI, GDP,  rộng nhờ duy trì tốc độ tăng trưởng khá. GDP theo
       economic structure               giá hiện hành năm 2018 đạt 5.535,3 nghìn tỷ đồng,
                               gấp 2 lần so với quy mô GDP năm 2011. GDP bình
                               quân đầu người năm 2018 ước tính đạt 58,5 triệu
     Ngày nhận bài: 8/12/2018              đồng (tương đương 2.587 USD), tăng 198 USD so
     Ngày hoàn thiện biên tập: 30/12/2018        với năm 2017.
     Ngày duyệt đăng: 7/1/2019
                                Năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản
                               chiếm tỷ trọng 14,57% GDP; khu vực công nghiệp
     Cải thiện tích cực chất lượng tăng trưởng     và xây dựng chiếm 34,28%; khu vực dịch vụ chiếm
     và hiệu quả kinh tế                41,17%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm
                               9,98%. Cụ thể, sự chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu
      Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 7,08% trong năm  kinh tế là điểm nhấn tích cực trong năm 2018, đóng
     2018 cho thấy, hình thái chuyển dịch cơ cấu kinh  góp 0,65 điểm phần trăm vào giá trị tăng thêm của
     tế Việt Nam tiếp tục đúng hướng và không có biến  toàn nền kinh tế (nông nghiệp và thủy sản lần lượt
     động mạnh. Tăng trưởng kinh tế dần chuyển dịch   đóng góp 0,37 và 0,23 điểm phần trăm), qua đó, góp
     theo chiều sâu, tỷ lệ đóng góp của năng suất các nhân  phần tăng năng suất lao động và rút ngắn khoảng
     tố tổng hợp trong tăng trưởng GDP năm 2018 đạt   cách năng suất với khu vực công nghiệp. Các yếu
     43,5% (bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 43,3%), cao  tố chính tạo nên sự tăng trưởng này là nhờ vào hiệu
     hơn nhiều so với mức bình quân 33,6% của giai đoạn  ứng từ sự chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp
     2011-2015. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện/ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, ứng dụng khoa
     GDP năm 2018 đạt 33,5%, đảm bảo mục tiêu Quốc   học công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu.
     hội đề ra từ 33-34%. Bên cạnh đó, năng suất lao động  Ở khu vực công nghiệp, động lực tăng trưởng
     của Việt Nam cũng có sự chuyển biến tích cực theo  chính là ngành Chế biến, chế tạo tiếp tục trở thành
     hướng tăng đều qua các năm và trở thành quốc gia  điểm sáng với mức tăng trưởng 12,9%, đóng góp 2,55
     có tốc độ tăng năng suất lao động cao trong khu vực  điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng GDP cả nước.
     ASEAN. Năng suất lao động toàn nền kinh tế theo   Năm 2018, thặng dư thương mại của Việt Nam

     14                                      *Email: tueanh@mpi.gov.vn
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19