Page 11 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 11

Xuân Kỷ Hợi
      vực: quản lý thu, chi ngân sách; quản lý, sử dụng   Mục tiêu tổng quát đặt ra là: Tiếp tục thực hiện chính
      vốn đầu tư; quản lý tài chính DN; quản lý giá, chứng  sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phối hợp đồng bộ với chính
      khoán, bảo hiểm...; kiểm tra gần 597 nghìn hồ sơ khai  sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh,
      thuế tại cơ quan thuế và điều tra chống buôn lậu bắt  tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy
      giữ 15,54 nghìn vụ. Kiến nghị xử lý 64,74 nghìn tỷ  tăng trưởng kinh tế; tăng cường kỷ luật tài chính - NSNN;
      đồng, gồm: xử lý tài chính 23,14 nghìn tỷ đồng, riêng  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cơ cấu lại NSNN và nợ
      kiến nghị thu vào NSNN 17,94 nghìn tỷ đồng, thực  công theo hướng an toàn, bền vững, tăng tỷ trọng chi đầu
      hiện thu 16,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,5% tổng số kiến  tư phát triển, gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy,
      nghị; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 4,2 nghìn  tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công; tăng
      tỷ đồng; giảm lỗ 37,4 nghìn tỷ đồng. Làm tốt vai trò  cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực
      Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, phối hợp chặt  tài chính nhà nước gắn với huy động các nguồn lực xã hội
      chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều  để thúc đẩy phát triển kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ an
      giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương  sinh xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.
      mại và hàng giả. Năm 2018 đã bắt giữ 15,54 nghìn   Các nhiệm vụ chủ yếu về NSNN năm 2019 gồm:
      vụ buôn lậu và gian lận thương mại; thu nộp NSNN  Về thu NSNN: Dự toán thu là 1.411,3 nghìn tỷ đồng;
      khoảng 307 tỷ đồng; cơ quan Hải quan đã khởi tố 62  trong đó: Thu nội địa 1173,5 nghìn tỷ đồng; thu dầu
      vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 130 vụ; đã bắt giữ  thô 44,6 nghìn tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất
      191 vụ vi phạm liên quan đến chất ma túy.     nhập khẩu 189,2 nghìn tỷ đồng; thu viện trợ 4 nghìn
       Thứ bảy, chủ động hội nhập tài chính quốc tế: Đã  tỷ đồng. Về chi NSNN: Dự toán chi là 1.633,3 nghìn
      tích cực tham gia hoạt động hợp tác tài chính ASEAN,  tỷ đồng; trong đó: Chi đầu tư phát triển 429,3 nghìn
      ASEAN+3, APEC, ASEM; tham gia các hoạt động  tỷ đồng; chi thường xuyên 999,46 nghìn tỷ đồng;
      trong các diễn đàn G20; mở rộng các quan hệ hợp  chi trả nợ lãi 124,88 nghìn tỷ đồng; chi cải cách tiền
      tác với nhiều đối tác và tổ chức quốc tế của Liên hợp  lương, tinh giản biên chế 43,35 nghìn tỷ đồng. Tổng
      quốc và Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển  nhiệm vụ chi trả nợ gốc của NSNN năm 2019 gần
      Châu Á...; tiếp tục thực hiện cam kết cắt giảm thuế  196,8 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ gốc của ngân sách
      nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo lộ trình trong khuôn  trung ương là 181,97 nghìn tỷ đồng; chi trả nợ gốc
      khổ 10 hiệp định thương mại tự do đang thực thi... của ngân sách địa phương là 14,82 nghìn tỷ đồng.
       Đánh giá chung, năm 2018 ngành Tài chính đã   Về bội chi NSNN: Dự toán bội chi mức 3,6% GDP, số
      chủ động phấn đấu thực hiện đầy đủ và đồng bộ các  tuyệt đối là 222 nghìn tỷ đồng; trong đó, bội chi ngân
      giải pháp tài chính - NSNN, hoàn thành toàn diện  sách trung ương 209,5 nghìn tỷ đồng; bội chi ngân
      các nhiệm vụ tài chính - NSNN, góp phần thực hiện  sách địa phương 12,5 nghìn tỷ đồng. Về huy động
      thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của  vốn: tổng nhiệm vụ huy động để bù đắp bội chi và
      đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận  chi trả nợ gốc là 425,25 nghìn tỷ đồng.
      lợi, còn phát sinh nhiều khó khăn, thách thức, tác  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính - NSNN năm
      động không thuận đến việc thực hiện nhiệm vụ tài  2019, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa
      chính - NSNN năm 2018, đáng chú ý là việc cơ cấu  phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp
      lại nền kinh tế và đầu tư công còn chậm; cổ phần hóa,  phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm
      thoái vốn nhà nước tại DN, xử lý những dự án trọng  2019 theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tập
      điểm thua lỗ của nhà nước chuyển biến chưa rõ nét;  trung vào các nội dung sau:
      giải ngân vốn đầu tư công chậm; nợ nước ngoài của   Thứ nhất, điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ,
      quốc gia còn ở mức cao; chấp hành kỷ luật, kỷ cương  phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ
      tài chính chưa nghiêm...              và các chính sách vĩ mô khác, quyết liệt công tác thu
                               ngân sách; quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự
      Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp   toán, chặt chẽ, tiết kiệm:
      phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019
                                 (1) Kiên quyết thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại
       Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự  NSNN, bám sát chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải
      toán NSNN đã được Quốc hội thông qua, bám sát   pháp đã đề ra theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày
      chủ đề "Kỷ cương, liêm chính, hành động, bứt phá,  18/11/2016 của Bộ Chính trị và chương trình hành
      sáng tạo, phát triển" và 4 trọng tâm chỉ đạo điều hành  động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 07-NQ/
      năm 2019 của Chính phủ, Bộ Tài chính xác định mục  TW. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách
      tiêu, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2019 như sau:  pháp luật về thuế nhằm cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng

                                                      11
                                                      11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16