Page 13 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 13

Xuân Kỷ Hợi
      thành công ty cổ phần... Tiếp tục chuyển phương  nhà nước, các quy định về quản lý, sử dụng tiền bán
      thức hỗ trợ trực tiếp của nhà nước đối với đơn vị sự  cổ phần, vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con
      nghiệp công lập sang cơ chế đặt hàng...      theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn
       Thứ tư, tăng cường công tác quản lý giá, thị trường  nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại DN.
      nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô:    Thứ bảy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân
       (12) Tiếp tục thực hiện quản lý, điều hành giá các  sách trong xây dựng pháp luật, thực thi công vụ; tăng
      mặt hàng quan trọng, Nhà nước còn định giá, mặt  cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai, minh
      hàng bình ổn giá (xăng dầu, khí, điện, sữa dành cho  bạch trong thu, chi NSNN, đầu tư xây dựng cơ bản,
      trẻ em dưới 6 tuổi, dịch vụ sự nghiệp công...) theo cơ  quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên,
      chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, phù hợp  khoáng sản...; thực hiện nghiêm các kết luận thanh
      với mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2019, đảm bảo  tra, kiểm toán:
      tốc độ tăng CPI dưới 4%.               (18) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
       (13) Làm tốt công tác theo dõi, phân tích, dự báo  thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - NSNN, đảm
      thông tin thị trường, kịp thời đề xuất các giải pháp điều  bảo các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán;
      hành vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo quy định. Tăng  không giải ngân nguồn vốn vay ngoài nước vượt kế
      cường kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý các hành vi  hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; hạn chế tối
      vi phạm pháp luật về giá. Công khai thông tin về giá,  đa việc chuyển nguồn ngân sách sang năm sau.
      điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.   (19) Thực hiện nghiêm việc tăng cường thực hành
       Thứ năm, tiếp tục phát triển đồng bộ các loại hình  tiết kiệm, chống lãng phí; việc chấn chỉnh, tăng cường
      thị trường tài chính, phát triển đa dạng các định chế  kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về NSNN.
      tài chính, tổ chức dịch vụ kế toán, kiểm toán, thẩm  Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và công khai,
      định giá, xếp hạng tín nhiệm; tiến tới hình thành các  minh bạch việc sử dụng NSNN, tài sản công, nhất là
      trung tâm tài chính ở các khu đô thị lớn...    các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.
       (14) Tiếp tục triển khai chiến lược phát triển TTCK  (20) Chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh
      đến năm 2020, lộ trình phát triển thị trường trái phiếu  tra và việc xử lý sau thanh, kiểm tra, kiểm toán đối
      đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh  với những trường hợp vi phạm, gây lãng phí tiền, tài
      phát triển thị trường phái sinh, trái phiếu DN và các  sản nhà nước, tài nguyên thiên nhiên...
      sản phẩm mới. Tái cơ cấu hệ thống cơ sở nhà đầu tư,  Thứ tám, tích cực, chủ động hội nhập tài chính quốc tế:
      đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư dài hạn và nhà đầu  (21) Tiếp tục điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi
      tư nước ngoài; phát triển hệ thống quỹ đầu tư chứng  đặc biệt theo các cam kết thuế quan trong các hiệp
      khoán, quỹ hưu trí tự nguyện; đổi mới cơ chế đầu tư  định đã ký kết; triển khai kế hoạch thực hiện Hiệp
      của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam trên thị trường.   định CPTPP, ký kết và phê chuẩn Hiệp định EVFTA...
       (15) Phát triển và nâng cao chất lượng thị trường  thực hiện đồng bộ các giải pháp hội nhập và hợp tác
      dịch vụ tài chính, các sản phẩm bảo hiểm, mở rộng  tài chính quốc tế.
      các kênh phân phối bảo hiểm mới, đảm bảo an toàn,   Thứ chín, điều hành ngân sách trong dịp Tết
      bền vững. Chuyển đổi các quy định về quản trị tài  Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và xử lý tiếp các nhiệm vụ
      chính, quản trị DN theo mô hình quản trị trên cơ sở  của năm 2018:
      rủi ro. Tăng cường kiểm tra, giám sát các DN bảo   (22) Tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoạt
      hiểm, khuyến khích tăng vốn để mở rộng quy mô và  động sản xuất, kinh doanh trước và sau Tết diễn ra
      nâng cao năng lực tài chính.            bình thường; điều hành cung ứng và luân chuyển
       (16) Thực hiện có kết quả các mục tiêu, giải pháp  hàng hoá để đáp ứng nhu cầu; kiểm soát giá cả
      về phát triển thị trường kế toán, kiểm toán đến năm  trong dịp Tết...
      2020; tiếp tục xây dựng khuôn khổ pháp lý đảm bảo   (23) Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách,
      đầy đủ, đồng bộ, thống nhất phù hợp với các chuẩn  điều hành ngân sách trên địa bàn (gồm ngân sách cấp
      mực, thông lệ quốc tế.               tỉnh, cấp huyện và xã) đảm bảo nguồn chi trả lương,
       Thứ sáu, đẩy mạnh tái cấu trúc, cổ phần hóa  chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị
      doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết Trung ương  quan trọng.
      5 (khóa XII):                     (24) Thực hiện xử lý chuyển nguồn NSNN năm
       (17) Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý  2018 sang năm 2019 theo đúng quy định của Luật
      tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các  NSNN, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và
      quy định về phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp  thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính...

                                                      13
                                                      13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18