Page 9 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 9

Xuân Kỷ Hợi
      cuộc của cả hệ thống chính trị... làm tốt công tác quản  trả nợ gốc) ước thực hiện thấp hơn dự toán Quốc hội
      lý thu NSNN. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải  (do giảm vay của ngân sách địa phương), góp phần
      pháp quản lý thu, nhất là ở các địa bàn trọng điểm,  tích cực giảm nợ công. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã
      khu vực kinh tế phi chính thức, các khoản theo hình  thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình thu, chi
      thức thu khoán; kết hợp khai thác nguồn thu, mở  NSNN, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ
      rộng cơ sở thuế (kể cả đối tượng và căn cứ tính thuế),  bản với Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo sự đồng
      với việc đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, buôn  bộ, thống nhất trong điều hành thị trường tài chính
      lậu, gian lận thương mại, trốn thuế và xử lý thu hồi  và thị trường tiền tệ. Phối hợp chặt chẽ với Ngân
      nợ đọng thuế, phấn đấu giảm số thuế nợ đọng năm  hàng Nhà nước tập trung quản lý các khoản tiền tạm
      2018 dưới 5% tổng số thu NSNN; tăng cường thanh  thời nhàn rỗi của NSNN; điều hòa luồng tiền ngoại
      tra, kiểm tra hồ sơ khai thuế của DN, chú trọng thanh  tệ giữa NSNN với Ngân hàng Nhà nước...
      tra, kiểm tra theo chuyên đề... Bộ Tài chính đã tiếp tục  Thứ hai, công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức
      rà soát để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp  bộ máy, thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính, cải
      có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các  thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển DN:
      chính sách về tài chính, thuế phù hợp với tình hình  - Công tác xây dựng thể chế: Mặc dù, khối lượng
      thực tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện  văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tài chính được
      thuận lợi phát triển sản xuất - kinh doanh... Đến ngày  giao chủ trì xây dựng khá lớn, Bộ Tài chính đã hoàn
      31/12/2018, thu cân đối NSNN ước đạt khoảng 1.422,7  thành nhiệm vụ được giao (trong tổng số 163 nghị
      nghìn tỷ đồng, vượt 103,5 nghìn tỷ đồng (+7,8%) so dự  định Chính phủ đã ban hành trong năm 2018, có 31
      toán, tăng 64,3 nghìn tỷ đồng so số báo cáo Quốc hội,  nghị định Bộ Tài chính trình, chiếm gần 20%) đáp
      tỷ lệ động viên vào NSNN đạt 25,7% GDP, riêng thuế  ứng được yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Điểm
      và phí là 21,1% GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020  nhấn trong công tác xây dựng thể chế năm 2018 là
      tương ứng là 23,5% GDP và 21% GDP). Thu ngân sách  đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành
      trung ương ước đạt 104,3% so dự toán, thu ngân sách  đồng bộ, đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi
      địa phương về tổng thể đạt 112,5% so dự toán.   tiết và hướng dẫn thi hành các Luật Quản lý, sử dụng
       Về chi NSNN: Từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban  tài sản công và Luật Quản lý nợ công, tạo cơ sở để
      hành văn bản hướng dẫn bộ, ngành và địa phương triển  tổ chức triển khai tốt các Luật này. Trong triển khai
      khai thực hiện dự toán chi NSNN năm 2018, yêu cầu  thực hiện, đã đổi mới và tăng cường công tác tuyên
      triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách, kiên quyết cắt  truyền, phổ biến chính sách, chế độ mới; tăng cường
      giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách trung  đối thoại, hỗ trợ pháp lý cho DN và người dân, nhất
      ương sau ngày 30/6/2018 chưa phân bổ. Công tác điều  là trong lĩnh vực thuế và hải quan.
      hành NSNN năm 2018 chủ động, tích cực; Cơ cấu chi   - Về cải cách hành chính: Năm 2018, Bộ Tài chính
      chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt  đã hoàn thành 85/85 nhiệm vụ cải cách hành chính
      trên 27% (gồm chi từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất  theo kế hoạch (Bộ đã đề ra 89 nhiệm vụ, trong đó có
      và sử dụng dự phòng ngân sách cho những công trình  04 nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt
      cấp bách, dự án phòng chống thiên tai, chống biến đổi  điều chỉnh thời hạn hoàn thành sang năm 2019). Bộ
      khí hậu) (mục tiêu là 25-26%), chi thường xuyên còn  đã bãi bỏ 18 thủ tục hành chính trong tổng số 166 thủ
      dưới 62% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%). Dự  tục cần rà soát bãi bỏ (chiếm 10,8%) và đơn giản hoá
      phòng ngân sách các cấp được sử dụng đúng mục đích,  đối với 111 thủ tục trong tổng số 139 thủ tục cần rà
      đúng quy định, ngân sách trung ương đã sử dụng trên  soát đơn giản hóa (chiếm 79,9%); tiếp tục mở rộng
      2,5 nghìn tỷ đồng dự phòng để hỗ trợ các địa phương  ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh
      khắc phục hậu quả bão, mưa lũ, hỗ trợ giống khôi phục  vực thuế, hải quan; kết nối thông tin nộp thuế điện tử
      sản xuất sau thiên tai. Đã thực hiện xuất cấp trên 122,4  giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc và ngân hàng
      nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân,  thương mại; nâng cao chất lượng khai thuế điện tử,
      hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.           nộp thuế điện tử, mở rộng diện thực hiện hoàn thuế
       Về cân đối NSNN: Bội chi NSNN năm 2018 được   điện tử. Cải cách hành chính, đặc biệt là trong lĩnh
      điều hành trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết   vực thuế, hải quan đã được cộng đồng DN, nhà đầu
      định (dự toán là 3,7% GDP, ước thực hiện dưới 3,6%  tư trong và ngoài nước đánh giá cao.
      GDP thực hiện, GDP kế hoạch là 5.530 tỷ đồng; GDP   - Công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế:
      ước thực hiện đạt khoảng 5.535 tỷ đồng). Tổng mức  Năm 2018, Bộ Tài chính đã cắt giảm chỉ tiêu biên chế
      vay của NSNN (gồm vay để bù đắp bội chi và vay để  công chức 4,7% so chỉ tiêu được giao năm 2015; cắt

                                                       9 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14