Page 12 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 12

TÀI CHÍNH - Tháng 01/2019
     cơ sở thuế, chống xói mòn nguồn thu, chống chuyển  phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong việc
     gia, tiếp tục tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách  phát hành trái phiếu chính phủ, điều hành ngân quỹ và
     trung ương; không ban hành chính sách mới làm giảm  cân đối ngoại tệ, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các
     thu NSNN (trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực hiện  nhiệm vụ chi NSNN theo dự toán.
     các cam kết quốc tế) trong trường hợp thực sự cần  (7) Kiểm soát chặt chẽ, phấn đấu đến cuối năm
     thiết. Tập trung rà soát các nội dung liên quan đến  2019 dư nợ công trong phạm vi dự toán Quốc hội
     ưu đãi đầu tư, quản lý đối với các khoản thu để lại  quyết định, khoảng 61,3% GDP... Thực hiện giải ngân
     cho đơn vị chi nhưng chưa đưa vào cân đối NSNN.  vốn vay trong phạm vi kế hoạch và hạn mức được
     Phấn đấu năm 2019 đạt tỷ lệ động viên vào NSNN ở  cấp thẩm quyền quyết định; không chuyển vốn vay
     mức 23,5% GDP, nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển  về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành vốn cấp
     lên khoảng 27-27,5%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên  phát NSNN; bố trí trả đầy đủ các khoản nợ đến hạn.
     xuống khoảng 63-63,5% trong tổng chi NSNN.     Tiếp tục thực hiện các giải pháp cơ cấu lại danh mục
      (2) Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so   nợ công theo hướng an toàn, bền vững...
     với dự toán Quốc hội giao; đẩy mạnh chống thất  (8) Tăng cường quản lý các quỹ tài chính nhà nước
     thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; đẩy  ngoài ngân sách, bảo đảm công khai, minh bạch. Các
     mạnh thanh tra, kiểm tra thuế; quyết liệt xử lý nợ  bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức lại và
     đọng thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5%  đổi mới cơ chế hoạt động của quỹ phù hợp với quy
     tổng thu NSNN; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế  định của Luật NSNN.
     trong phạm vi dự toán được giao...          Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy
      (3) Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2019 theo   mạnh mẽ cải cách hành chính, hiện đại hóa, cắt
     dự toán được giao đảm bảo chặt chẽ; đẩy mạnh thanh  giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh
     tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng  trong lĩnh vực tài chính, trọng tâm là lĩnh vực thuế,
     NSNN; siết chặt kỷ cương kỷ luật ngân sách... Tăng  hải quan, KBNN.
     cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư;  (9) Tăng cường kiểm tra, giám sát để những cải
     nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí,  cách thủ tục hành chính đi vào thực tế, tạo thuận lợi
     tham nhũng, không để phát sinh nợ đọng XDCB mới.  cho DN, người nộp thuế. Tập trung triển khai các
     Quản lý chặt chẽ, đúng quy định của Luật NSNN và  nhiệm vụ, giải pháp đề ra về cải thiện môi trường kinh
     hạn chế các khoản ứng trước dự toán NSNN năm sau  doanh, phát triển DN, nâng cao năng lực cạnh tranh
     và chi chuyển nguồn sang năm sau...; quản lý chặt  quốc gia... Tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ
     chẽ việc sử dụng tài sản công.           thông tin, hiện đại hóa phương thức quản lý; mở rộng
      (4) Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39  phạm vi hoàn thuế điện tử; mở rộng áp dụng hóa đơn
     triệu lên 1,49 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu,  điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội,
     trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy  TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn. Triển khai có
     định (đối tượng do NSNN đảm bảo) và trợ cấp ưu   hiệu quả hệ thống hải quan điện tử, đẩy mạnh phối
     đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở,  hợp thu qua hệ thống ngân hàng...
     thực hiện từ ngày 01/7/2019... Ngân sách trung ương  Thứ ba, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy,
     bảo đảm kinh phí điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo  hiệu lực, hiệu quả và đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài
     hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối  chính đơn vị sự nghiệp công lập, giá dịch vụ công:
     tượng do NSNN đảm bảo) và trợ cấp ưu đãi người    (10) Đẩy mạnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành
     có công với cách mạng; hỗ trợ nhu cầu điều chỉnh  chính nhà nước theo hướng thu gọn đầu mối, đảm
     tiền lương tăng thêm cho các bộ, cơ quan trung ương  bảo tinh gọn, liêm chính, thông suốt, hiệu quả. Tinh
     và địa phương không cân đối được nguồn theo quy  giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công
     định của Chính phủ.                chức, viên chức và cải cách tiền lương. Đẩy mạnh
      (5) Chủ động sử dụng dự phòng, dự trữ và các   phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực
     nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các   và trách nhiệm giải trình.
     nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên  (11) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt
     tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp  động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo
     bách, đột xuất phát sinh theo quy định...     Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương
      (6) Kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN (gồm bội chi  6 (khóa XII) gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ
     ngân sách trung ương và bội chi của ngân sách địa  sự nghiệp công sử dụng NSNN đã đề ra; hoàn thiện
     phương) ở mức không quá 3,6% GDP. Bộ Tài chính   khung khổ pháp lý chuyển đơn vị sự nghiệp công

     12
     12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17