Page 10 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 10

TÀI CHÍNH - Tháng 01/2019
     giảm được 536 đầu mối, cấp phòng và tương đương  về 10 nghìn tỷ đồng. Năm 2018, tổng giá trị bán (từ
     thuộc các vụ/cục thuộc cơ quan Bộ giảm 05 đơn vị;  cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước) là 21,6 nghìn tỷ
     cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ giảm 03  đồng, thu về xấp xỉ 40 nghìn tỷ đồng.
     đơn vị; cấp phòng thuộc cơ quan tổng cục giảm 25   - Về cơ cấu lại NSNN và nợ công: Bộ Tài chính đã
     đơn vị; cấp chi cục và tương đương giảm 67 đơn vị  ban hành kế hoạch hành động của ngành Tài chính
     (giải thể 01 chi cục hải quan thuộc cục hải quan tỉnh;  với 166 nhiệm vụ/đề án cụ thể, tích cực phối hợp với
     giải thể 43 phòng giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước  các bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức triển
     (KBNN) cấp tỉnh; hợp nhất, sáp nhập 10 chi cục dự  khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu,
     trữ nhà nước thành 05 chi cục; hợp nhất 34 chi cục  nhiệm vụ đề ra. Tích cực xây dựng, hoàn thiện các
     thuế cấp huyện thành 16 chi cục thuế khu vự.; cấp tổ/ văn bản hướng dẫn Luật Quản lý nợ công. Tiếp tục
     đội tại địa phương cắt giảm được 436 tổ/đội).   đẩy mạnh cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững,
      Thứ ba, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trong  đảm bảo khả năng trả nợ. Đa dạng các nhà đầu tư trái
     cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng  phiếu chính phủ (giảm tỷ trọng nắm giữ trái phiếu
     trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất  của ngân hàng thương mại từ khoảng 78% cuối năm
     lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế:    2016 xuống còn khoảng 53,1%), phát hành trái phiếu
      - Về tái cấu trúc thị trường tài chính: Bộ Tài chính  kỳ hạn từ 5 năm trở lên (năm 2011 kỳ hạn phát hành
     đã chủ động thực hiện rà soát, hoàn thiện các văn bản  trái phiếu chính phủ bình quân là 3,9 năm; năm 2016
     pháp lý nhằm phát triển bền vững TTCK, bảo hiểm;  là 8,71 năm; năm 2017 là 13,5 năm; năm 2018 là 12,63
     tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì sự phát triển ổn  năm) gồm kỳ hạn dài 20-30 năm, giảm lãi suất huy
     định của các thị trường tài chính. Hoạt động của TTCK  động trái phiếu chính phủ (lãi suất trái phiếu chính
     tương đối ổn định, lọt vào danh sách xem xét nâng  phủ bình quân đã giảm từ 12,0% năm 2011 xuống còn
     hạng lên thị trường mới nổi Russell. Quy mô vốn hóa  4,67% năm 2018). Ước đến 31/12/2018, dư nợ công
     cuối năm 2018 đạt khoảng 78% GDP, tăng trên 11% so  dưới 61% GDP, dư nợ Chính phủ dưới 52% GDP, dư
     cuối năm 2017, vượt mục tiêu đạt 70% GDP vào năm  nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 49,7% GDP
     2020. Thị trường bảo hiểm được tiếp tục hoàn thiện  trong phạm vi Quốc hội cho phép.
     khung khổ pháp lý, đáp ứng các cam kết hội nhập   Thứ tư, tăng cường quản lý thị trường, giá cả,
     quốc tế. Hiện nay có 64 DN hoạt động kinh doanh  kiểm soát lạm phát. Bộ Tài chính đã chủ động tham
     bảo hiểm, trong đó có 30 DN bảo hiểm phi nhân thọ,  mưu với Chính phủ các biện pháp phù hợp nhằm
     18 DN bảo hiểm nhân thọ, 02 DN tái bảo hiểm, 14 DN  kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy
     môi giới bảo hiểm. Năm 2018, tổng doanh thu phí bảo  tăng trưởng; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và
     hiểm ước đạt 133,6 nghìn tỷ đồng, tăng gần 24% so  địa phương quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá cả các
     năm 2017; tổng giá trị tài sản của các DN kinh doanh  hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và giá các mặt hàng có
     bảo hiểm đạt 384,1 nghìn tỷ đồng, tăng 21,1% so với  tác động lớn đến chỉ số CPI. Mặc dù chịu áp lực lớn,
     năm 2017; đầu tư trở lại nền kinh tế gần 320 nghìn tỷ  song với những giải pháp đã triển khai đã có kết quả
     đồng, tăng 29,5% so với năm 2017...        tích cực, giá cả các mặt hàng thiết yếu đã được kiểm
      - Về tái cơ cấu DNNN: Bộ Tài chính đã trình Chính  soát tốt, góp phần thực hiện thành công mục tiêu
     phủ ban hành Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày  kiểm soát lạm phát dưới 4% Quốc hội đã đề ra (CPI
     8/3/2018 sửa đổi, bổ sung về đầu tư vốn nhà nước  bình quân tăng 3,54%, lạm phát cơ bản bình quân
     vào DN và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại DN và 7  tăng 1,48% so với năm 2017).
     nghị định về điều lệ và tổ chức hoạt động của các tập  Thứ năm, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
     đoàn, tổng công ty; tích cực phối hợp, đôn đốc các bộ,  Triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản
     cơ quan trung ương và địa phương đẩy nhanh tiến  công, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng
     trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại DN, thu đủ  Chính phủ ban hành 16/16 văn bản hướng dẫn và
     số cổ tức, lợi nhuận sau thuế, tiền bán vốn tại các DN  ban hành theo thẩm quyền 7 thông tư hướng dẫn.
     theo Nghị quyết Quốc hội. Trong năm 2018, các DN  Đã ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành và
     đã thoái được 7,8 nghìn tỷ đồng, thu về 18,2 nghìn tỷ  địa phương thực hiện mua sắm tài sản công từ nguồn
     đồng, trong đó: thoái vốn nhà nước tại 18 đơn vị là  NSNN năm 2018 đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, đúng
     1,3 nghìn tỷ đồng, thu về 2,5 nghìn tỷ đồng; các tập  định mức, tiêu chuẩn cho phép...
     đoàn, tổng công ty nhà nước thoái 6,5 nghìn tỷ đồng,  Thứ sáu, tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính -
     thu về 15,7 nghìn tỷ đồng, trong đó SCIC thực hiện  ngân sách. Năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện 98,66
     thoái vốn tại 9 DN với giá trị 2,76 nghìn tỷ đồng, thu  nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh

     10
     10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15