Page 4 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 4

10                 Sự kiện nổi bật                                   ngành Tài chính              TÀI CHÍNH - Tháng 01/2019

            Tích cực hoàn thiện hệ thống pháp  hơn cơ quan đứng thứ 2 chưa tới 2%. Tính từ năm
        1    luật tài chính, góp phần hoàn    2016 đến ngày 02/10/2018, Bộ Tài chính đã rà soát, cắt
            thiện thể chế kinh tế thị trường   giảm 174 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 888 thủ
            định hướng xã hội chủ nghĩa     tục hành chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành
                               Quyết định số 2141/QĐ-BTC phê duyệt phương án cắt
      Năm 2018, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội cho ý kiến  giảm, đơn giản hóa 176 thủ tục hành chính thuộc lĩnh
     Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi); triển khai xây dựng  vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó rà soát cắt giảm
     Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) dự kiến trình Quốc  148 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 28 thủ tục
     hội thông qua vào năm 2019; Trình Ủy ban Thường   hành chính thuộc 13 lĩnh vực...
     vụ Quốc hội ban hành 02 nghị quyết về chính sách
     tài chính; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban        Thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy
     hành 48 đề án; Ban hành theo thẩm quyền 130 thông    4     ngành Tài chính tinh gọn, hiệu quả
     tư... Cơ chế, chính sách tài chính đã góp phần hoàn
     thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội          Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-
     chủ nghĩa, tích cực tháo gỡ khó khăn cho hoạt động  TW và Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban Chấp hành
     sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.  Trung ương, năm 2018, Bộ Tài chính đã thực hiện cắt
                               giảm 536 đầu mối, tinh giản được 601 biên chế, đạt
            Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài
        2    chính - ngân sách nhà nước năm    biên chế). Ngoài ra, đã cắt giảm 20% đơn vị sự nghiệp
                               112% kế hoạch tinh giản biên chế theo Đề án (538
            2018, góp phần quan trọng thực    công lập so với năm 2017. Cùng với đó, Bộ Tài chính
            hiện thành công các mục tiêu phát  đã thực hiện cắt giảm 3.488 chỉ tiêu biên chế (gần
     triển kinh tế - xã hội của đất nước        4,7%) so với biên chế được giao năm 2015.


      Thu ngân sách nhà nước vượt 7,8% dự toán, đạt tỷ
     lệ động viên so với GDP trên 25,7%, trong đó thuế, phí  5     Bộ Tài chính 6 năm liên tiếp giữ vị
     đạt trên 21,1%; thu ngân sách trung ương và ngân          trí số 1 Bảng xếp hạng Việt Nam
     sách địa phương đều vượt dự toán. Nhờ đó, đảm bảo         ICT Index 2018 (Chỉ số sẵn sàng
     các nhiệm vụ chi và có thêm nguồn để xử lý các nhu         cho phát triển và ứng dụng công
     cầu quan trọng, cấp thiết phát sinh. Bội chi NSNN giữ  nghệ thông tin Việt Nam) và là cơ quan đầu tiên
     trong phạm vi Quốc hội quyết định; quản lý nợ công  trong bộ máy Chính phủ được Tổ chức Công
     diễn biến tích cực; tiếp tục tái cơ cấu nợ công theo  nghiệp Điện toán châu Á - châu Đại dương
     hướng kéo dài thời hạn, giảm chi phí vay, an ninh tài  (ASOCIO) trao Giải thưởng “ASOCIO Outstanding
     chính quốc gia được đảm bảo.            User Organization 2018”.

            Bộ Tài chính giữ vững vị trí top
        3    đầu các bộ, ngành về cải cách     Theo Việt Nam ICT Index 2018, Bộ Tài chính tiếp tục
            hành chính              đứng ở vị trí số 1 với chỉ số ICT Index 0,9263 (là năm thứ
                               6 liên tiếp Bộ Tài chính đứng ở vị trí số 1). Cũng trong
              Năm 2018, Bộ Tài chính xếp thứ 3  năm 2018, Bộ Tài chính là cơ quan đầu tiên trong bộ
     (trong số 19 bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh,  máy Chính phủ được ASOCIO chọn trao giải thưởng
     thành phố trực thuộc Trung ương) trên Bảng xếp hạng  quốc tế “ASOCIO Outstanding User Organization
     chỉ số cải cách hành chính (Par Index) với số điểm  2018” (Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin xuất
     84,42% cùng nhiều chỉ số thành phần tích cực, thấp  sắc khu vực châu Á, châu Đại Dương)”.

     4 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9