Page 6 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 6

TÀI CHÍNH - Tháng 01/2019

     THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC:
     NGÀNH TÀI CHÍNH ĐÃ CÓ NHIỀU NỖ LỰC VƯỢT BẬC


     VÀ QUYẾT TÂM CAO ĐỘ...


     Năm 2018, ngành Tài chính đã hoàn thành toàn diện, vượt mức mọi mặt công tác mà Đảng, Nhà nước giao
     cho, với tinh thần nỗ lực vượt bậc và sự quyết tâm cao độ. Đó là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
     Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm
     2019 của ngành Tài chính. Bày tỏ sự vui mừng về những thành công nổi bật của ngành Tài chính đã đạt được
     năm 2018, đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu: Năm 2019, Bộ Tài chính phải đi đầu trong thực hiện
     phương châm hành động của Chính phủ với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn nhất để góp phần tạo ra sự chuyển
     biến thực sự trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước.

            Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những kết quả ngành Tài chính đạt được trong năm 2018

     Tăng trưởng GDP mà hụt thu,             Thủ tướng đề cao tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính đã
     mất cân đối ngân sách thì cũng không có ý nghĩa  đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm triển khai nhiệm vụ nặng
                               nề. “Đặc biệt tôi đánh giá cao đồng chí Bộ trưởng Bộ
      Nhận định về những kết quả đạt được của ngành  Tài chính với kinh nghiệm, bản lĩnh của mình đã lăn
     Tài chính năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn   lộn cùng tập thể lãnh đạo Bộ hoàn thành tốt nhiệm
     Xuân Phúc biểu dương những kết quả tiêu biểu của  vụ. Nếu tăng trưởng GDP mà hụt thu, mất cân đối
     Ngành đã đạt được như thu ngân sách đạt và vượt  ngân sách thì cũng không có ý nghĩa” - Thủ tướng
     7,8% so với dự toán Quốc hội thông qua, đặc biệt,  Chính phủ nhấn mạnh.
     lần đầu tiên thu ngân sách trung ương vượt 4,3%,   Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại một số
     thu ngân sách địa phương vượt 12,5% dự toán. Thay  thành quả kinh tế vĩ mô nổi bật năm 2018 có sự
     mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính    đóng góp trực tiếp của ngành Tài chính như: GDP
     phủ gửi tới lãnh đạo Bộ Tài chính, các ngành, các  tăng 7,08%, quy mô kinh tế đạt trên 5,5 triệu tỷ
     cấp và đặc biệt là toàn thể cán bộ công chức, viên  đồng, cao nhất trong 10 năm qua; bình quân thu
     chức ngành Tài chính lời chúc mừng tốt đẹp nhất  nhập đầu người đạt gần 2.600 USD, chất lượng tăng
     sau một năm lao động đầy nỗ lực.          trưởng được nâng lên; 131.000 doanh nghiệp (DN)

     6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11