Page 8 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 8

TÀI CHÍNH - Tháng 01/2019


     BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH ĐINH TIẾN DŨNG:
     HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN CÁC NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH –


     NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI

     MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐẤT NƯỚC     Năm 2018, ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện đầy đủ và đồng bộ các giải pháp tài
     chính - ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc
     hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực, sáng tạo hoàn thành toàn
     diện các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
     của đất nước. Tạp chí Tài chính lược ghi phát biểu của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm
     2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2019 của ngành Tài chính.

     Nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018          Thứ nhất, tổ chức điều hành thu, chi NSNN chủ
     cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu dự toán        động, đảm bảo chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương, kết hợp
                               hài hòa với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh
      Thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Quốc hội, dưới  tế khác để đạt mục tiêu chung, góp phần quan trọng
     sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng  vào việc cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công bảo đảm
     Chính phủ, sự nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính  nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững:
     trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh  - Điều hành thu, chi NSNN chủ động, đảm bảo
     nghiệp (DN) và nhân dân cả nước, với quyết tâm chính  chặt chẽ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật NSNN:
     trị của toàn ngành Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN  Về thu NSNN: Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan
     năm 2018 đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Quốc  Thuế, Hải quan tập trung triển khai tốt các luật thuế
     hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần  và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 ngay từ ngày đầu,
     hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề  tháng đầu; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ,
     ra. Cụ thể trên các mặt chủ yếu như sau:      ngành, cấp uỷ và chính quyền địa phương, sự vào

     8 8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13