Page 5 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 5

Sự kiện nổi bật  ngành Tài chính


                                  Xuân Kỷ Hợi


                    năm             Chủ động trong công tác quản lý,
         6    bình ổn giá cả thị trường, góp    2020. Thị trường chứng khoán Việt Nam dần trở thành
             phần tích cực kiểm soát lạm phát   kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế...
             năm 2018 đạt mục tiêu Quốc hội,
             Chính phủ đề ra                   Tổ chức thành công Hội nghị và tạo
                                  9     bước chuyển căn bản thúc đẩy Cơ

       Năm 2018, bám sát tín hiệu thị trường, Bộ Tài chính       chế một cửa quốc gia, một cửa
      đã linh hoạt, phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành chủ       ASEAN, tạo thuận lợi thương mại
      động có các phương án điều hành giá phù hợp... Kết
      quả, lạm phát năm 2018 ở mức bình quân 3,54% (dưới  Việc tổ chức thành công Hội nghị “Thúc đẩy Cơ
      ngưỡng chỉ tiêu Quốc hội thông qua 4%), cung cầu  chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo
      hàng hóa trên thị trường được đảm bảo.       thuận lợi thương mại” đã tạo bước ngoặt lớn thúc đẩy
                                việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một
             Triển khai hiệu quả công tác     cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành
         7    quản lý ngân quỹ nhà nước và     và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.
             huy động vốn đã tiết kiệm chi
                                 Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã chủ động phối
             phí vay, góp phần ổn định mặt    hợp với các bộ, ngành rà soát quy trình nghiệp vụ,
             bằng lãi suất, phát triển thị
                                chỉ tiêu thông tin, phát triển phần mềm, đảm bảo cơ
      trường trái phiếu chính phủ và hỗ trợ chính sách  sở hạ tầng, kết nối kỹ thuật đảm bảo triển khai các
      tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước           thủ tục hành chính mới trên Cơ chế một cửa quốc
                                gia trong năm 2018; khẩn trương hoàn thiện dự thảo
       Năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã chủ động triển   Nghị định quy định thực hiện các thủ tục hành chính
      khai công tác quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước  theo Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
      và huy động vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi nhu cầu  và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu,
      chi của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch. Với  nhập khẩu để trình Chính phủ ban hành.
      việc sử dụng ngân quỹ nhà nước cho ngân sách trung         Chi phí tuân thủ thực hiện các
      ương vay thay cho phát hành trái phiếu chính phủ ra   10
      thị trường đã tiết kiệm được gần 1.600 tỷ đồng chi phí       thủ tục hành chính về thuế xếp
      trả lãi năm 2019 của ngân sách nhà nước. So với 2017,       thấp thứ nhất và chi phí tuân
      chi phí vay năm 2018 giảm, giúp tiết kiệm chi NSNN         thủ thực hiện các thủ tục hành
      gần 2.500 tỷ đồng trả lãi hàng năm.         chính về hải quan xếp thứ 3 trong 8 thủ tục
                                hành chính được đánh giá
             Thị trường tài chính, thị trường
         8    chứng khoán phát triển tốc độ cao,   Theo kết quả xếp hạng Chỉ số đánh giá chi phí tuân
             ổn định; thúc đẩy đầu tư gián tiếp
             thông qua thị trường chứng khoán   thủ thủ tục hành chính 2018 (APCI 2018) của Hội đồng
                                Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng
                                Chính phủ, chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính
       Năm 2018, chỉ số VN-Index có thời điểm đạt đỉnh  về thuế là thấp nhất trong 8 nhóm thủ tục được đánh
      1.204,33 điểm. Tính đến ngày 26/12/2018, mức vốn  giá với chi phí tuân thủ chỉ 73,7 nghìn đồng, tương
      hóa thị trường cổ phiếu đạt 3,9 triệu tỷ đồng, tương  đương với 0,58% chi phí tuân thủ trung bình của 8 thủ
      đương 72% GDP năm 2018, vượt chỉ tiêu đặt ra trong  tục hành chính được khảo sát và 0,1% chi phí tuân thủ
      Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm  của nhóm cao nhất.

                                                       5 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10