Page 7 - [Thang 1-2019] Ky 1+2 (IN 15-1)
P. 7

Xuân Kỷ Hợi
      thành lập mới, giải ngân vốn FDI cả năm đạt trên 19  Bộ Tài chính phải đi đầu trong thực hiện
      tỷ USD… Forbes đánh giá Việt Nam là một trong   phương châm hành động của Chính phủ
      những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất châu Á - Thái
      Bình Dương. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển   Bên cạnh những kết quả, tiến bộ quan trọng đã
      kinh tế - xã hội năm 2018 đã tạo không khí phấn  đạt được, Thủ tướng cũng thẳng thắn nêu rõ những
      khởi, hào hứng trong đầu tư, khơi dậy niềm tin vào  tồn tại, hạn chế trong một số nhiệm vụ, lĩnh vực
      tương lai tươi sáng của đất nước. Đạt được kết quả  của ngành Tài chính. Cụ thể, việc hoàn thiện thể chế
      trên, theo Thủ tướng là do sự phấn đấu của toàn  pháp luật chưa đồng bộ; một số chính sách vẫn còn
      Đảng, toàn quân, toàn dân, sự lãnh đạo của Đảng,  phải sửa đổi; việc giải quyết khó khăn vướng mắc
      sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, của các địa  cho DN có lúc, có nơi chưa đi vào thực chất, kịp
      phương, sự quyết tâm của nhân dân, cộng đồng DN  thời. Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính cần tiếp tục cụ
      cả nước, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của  thể hóa Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng
      ngành Tài chính.                  các cơ chế, chính sách tài chính và chế độ kế toán
       Nhấn mạnh về những kết quả nổi bật ngành Tài  đơn giản để khuyến khích, thúc đẩy loại hình doanh
      chính đạt được, Thủ tướng Chính phủ cho rằng,  nghiệp này phát triển. Đối với mục tiêu Chính phủ
      những kết quả này thể hiện sự nỗ lực vượt bậc,  đang phát động là thúc đẩy phát triển kinh tế số,
      quyết tâm cao độ của toàn ngành Tài chính trong  Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính cần có cơ chế, chính
      thực hiện các nhiệm vụ. Từ việc đẩy mạnh chống   sách tài chính hấp dẫn để khuyến khích phát triển
      thất thu, chống chuyển giá, gian lận thương mại…  kinh tế số ở Việt Nam, bởi đây là dư địa lớn để thúc
      cho đến quản lý ngân sách nhà nước (NSNN) chặt   đẩy kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh và bền vững.
      chẽ, chủ động, tiết kiệm. Thu NSNN đạt tới 1,42    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề cập đến
      triệu tỷ đồng, cao hơn số báo cáo Quốc hội. Bội chi  việc vi phạm chính sách, chế độ thu, chi ngân sách
      ngân sách giảm còn 3,6% GDP. Tỷ trọng chi đầu tư  vẫn xảy ra ở nhiều đơn vị, tình trạng giải ngân vốn
      phát triển đạt trên 27%, chi thường xuyên giảm còn  đầu tư công còn chậm so với yêu cầu. Đạo đức nghề
      dưới 62%, cao hơn mục tiêu Quốc hội đưa ra tương  nghiệp, văn hoá ứng xử của một bộ phận cán bộ công
      ứng là 25 - 26% và 64%. Đặc biệt, tiềm lực tài chính  chức ngành thuế, hải quan còn hạn chế, một bộ phận
      quốc gia được nâng lên đáng kể để đảm bảo xử lý  cán bộ còn nhũng nhiễu, gây khó khăn cho DN...; chất
      kịp thời các nhiệm vụ cấp thiết, đảm bảo cơ số dự  lượng kiểm tra, thanh tra ngành Tài chính cần tiếp tục
      trữ các mặt hàng với quy mô tăng hơn nhiều…    có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Thủ tướng lưu ý
       Về nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, cải cách hành  ngành Tài chính cần tiếp tục cơ cấu lại các khoản thu,
      chính, Thủ tướng đánh giá ngành Tài chính đã tập  mở rộng cơ sở thuế, làm tốt hơn nữa công tác quản lý
      trung triển khai và đạt nhiều kết quả quan trọng.  thu; mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn
      Nhiều luật, nhiều nghị định quan trọng đã được   thành trong năm 2019 ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và
      ban hành. Công tác quản lý tài sản công được chấn  các thành phố lớn; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế,
      chỉnh, đạt nhiều kết quả. Việc cơ cấu lại, phát triển  đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật; tăng cường
      đồng bộ thị trường tài chính được triển khai hiệu  thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử
      quả. Việt Nam được đưa vào danh sách thị trường  dụng NSNN, vốn đầu tư công và ODA, kiên quyết
      theo dõi nâng hạng. Trong đánh giá chi phí thủ   không để thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm...
      tục hành chính năm 2018, ngành Thuế đứng ở mức    Với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019,
      thấp nhất trong 8 nhóm thủ tục được đánh giá...  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bộ Tài chính
      Điểm nhấn quan trọng nữa là công tác thanh tra,  phải đi đầu trong thực hiện phương châm hành động
      kiểm tra tài chính - ngân sách được tăng cường,  của Chính phủ với nỗ lực cao nhất, quyết tâm lớn
      bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, xử lý tài chính số lượng  nhất để góp phần tạo ra sự chuyển biến thực sự trong
      lớn. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, những kết   thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự
      quả nổi bật của ngành Tài chính năm 2018 cho thấy  toán NSNN. Ngành Tài chính tiếp tục có các giải pháp
      sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Tài chính và các cơ  đồng bộ để tạo không gian tài khóa lớn hơn, tạo ra
      quan trong hệ thống, của hàng vạn cán bộ công   nhiều nguồn lực hơn để điều hành chủ động và linh
      chức, viên chức, người lao động trong quá trình  hoạt hơn, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách theo
      thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính,  hướng tăng tỉ trọng thu nội địa, tăng chi đầu tư, giảm
      góp phần quan trọng vào thành công toàn diện của  chi thường xuyên, giảm bội chi, hướng đến cân bằng
      đất nước năm 2018.                 ngân sách trong 5-10 năm tới.      PV. (lược ghi)

                                                       7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12