[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 4

6
1.
Hoàn thành nhiệm vụ
tài
chính
-
NSNN,
góp phần quan trọng
hoàn thành toàn diện
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội năm 2017
Thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm2017 ước đạt
1,283 triệu tỷ đồng, vượt 5,9% dự toán, đạt tỷ lệ động
viên thu NSNN 25,6%GDP; đảmbảo nguồn thực hiện
các nhiệm vụ chính trị quan trọng, các chính sách an
sinh xã hội, xử lý các nhiệm vụ đột xuất về thiên tai,
dịch bệnh, môi trường phát sinh; Đồng thời, những
bước quan trọng để cơ cấu lại NSNN đã được tiến
hành, đưa tỷ lệ bội chi NSNN năm 2017 xuống mức
khoảng 3,48%GDP thực hiện (trong phạm vi dự toán
Quốc hội quyết định).
2.
Hoànthiệnthểchếvềchính
sách tài chính, ban hành
nhiều chính sách quan
trọng có tính đột phá
Năm 2017, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, Chính
phủ ban hành 02 luật: Luật Quản lý, sử dụng tài sản
công; Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); 01 Nghị quyết
của Quốc hội; 38 Nghị định của Chính phủ; 10 Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành theo
thẩm quyền 134 Thông tư. Những cơ chế, chính
sách mới đã góp phần hoàn thiện thể chế chính
sách về tài chính, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh
tế - xã hội đất nước.
3.
Hộinghị BộtrưởngTài chính
APEC lần thứ 24 tại Việt Nam;
lần đầu tiên tổ chức Diễn
đànTài chínhViệt Nam
Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC năm 2017 do
Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng chủ
trì (ngày 21/10/2017). Hội nghị đã đạt được sự thống
nhất trên nhiều khía cạnh về 4 chủ đề ưu tiên của năm
APEC 2017, bao gồm: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ
tầng; Xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; Tài
chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai; Tài chính bao trùm.
Năm 2017, Diễn đàn Tài chính Việt Nam với chủ đề
“Cải cách tài chính công hướng đến phát triển bền
vững” lần đầu tiên được Bộ Tài chính tổ chức nhằm tập
hợp thêm các ý kiến xây dựng, hoàn thiện chính sách
tài chính công hướng tới một nền tài chính công an
toàn, lànhmạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả.
Thành công của 2 sự kiện trên đã góp phần giúp Bộ
Tài chính Việt Nam hướng đến và thực hiện mục tiêu
tăng cường hợp tác quốc tế về chính sách tài chính
giữa các nền kinh tế trong khu vực và phục vụ tốt nhất
cho quá trình phát triển kinh tế của đất nước, đảm bảo
an sinh xã hội và phát triển bền vững.
4.
Lần thứ 5 liên tiếp đứng
đầu về ứng dụng công
nghệ thông tin trong các
bộ, ngành
Năm 2017 là năm thứ 5 liên tiếp Bộ Tài chính đứng
thứ nhất về ứng dụng công nghệ thông tin trong các
bộ, ngành (Bảng xếp hạng Việt Nam ICT-index 2017).
Đây là kết quả của quá trình tổ chức triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin chủ động và quyết liệt
của toàn ngành Tài chính nhằm tiếp cận một cách
nhanh nhất với cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ 4, từng bước hình thành nền tảng của Chính phủ
điện tử và hướng tới xây dựng Chính phủ số.
10
sự kiện nổi bật của
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...96
Powered by FlippingBook