[Thang 1-2018] Ky 1+2 (Min) - page 6

8
đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài
chính, thuế, phi phù hợp với tình hình thực tế và
cam kết quốc tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành
chính, hiện đại hóa công tac thu thuê, hai quan. Đến
hết 31/12/2017, thu cân đối NSNN vượt 71 nghìn tỷ
đồng, tăng 5,9% so dự toán, tăng 43,7 nghìn tỷ đồng
so báo cáo Quốc hội đ t mức động viên 25,6% so
GDP, trong đ , thuế phí 21% GDP.
Vê chi NSNN, Bộ Tài chính sớm c văn bản
hướng dẫn các bộ, nganh và địa phương triển khai
dự toán chi NSNN năm 2017 tích cực, chủ động,
tiết ki m triệt để các khoản chi ngay từ khâu phân
bổ dự toán và trong quá trình thực hi n, h n chế
tối đa việc đề nghị bổ sung kinh phí, ưng trươc dư
toan năm sau; điêu hanh, quản lý, sử dung nguồn
dự phòng các cấp chặt chẽ... Tiêp tuc rà soát, trình
cấp c th m quyền bô sung, ban hành các chính
sách, chế độ chi phù hợp với thực tiễn; tăng cường
kiểm soát chi NSNN ch t ch , đúng chế độ; đ y
Những kết quả nổi bật
của ngành Tài chính trong năm 2017
Thứ nhất, điều hành chính sách tài khóa chủ động,
chặt chẽ, tiết kiệm; siêt chăt kỷ cương, kỷ luật tài chính,
góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tê.
Ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung
phấn đấu thực hi n nghiêm và đồng bộ các giải
pháp tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) mà
Quốc hội, Chính phủ đã đề ra; phối hợp ch t ch
với các bộ, ngành chức năng và cấp ủy chính quyền
địa phương làm tốt công tác chỉ đ o thu NSNN, chú
trọng khai thac nguôn thu và mở rông cơ sở thuê;
đẩy mạnh chống thất thu, chuyên gia, buôn lâu, gian
lân thương mại, trôn thuê; quyêt liệt x lý nợ đong
thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; kiêm soat
chặt chẽ ma sô, xuât xư hang hóa, gia tri tinh thuê
hai quan. Bên c nh đ , tiếp tục rà soát đê ban hanh
theo thẩm quyên hoặc trình cấp c th m quyền s a
NgànhTài chínhhoànthành xuất sắc, toàndiện
nhiệmvụtài chính - ngân sáchnăm2017
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tư ng
Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, cộng đồng doanh
nghiệp và nhân dân cả nư c; cùng v i quyết tâm của mình, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc, toàn
diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nư c năm 2017 mà Quốc hội đã quyết định, Thủ tư ng Chính phủ
giao, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nư c.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...96
Powered by FlippingBook