Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 13

TÀI CHÍNH -
Tháng 4/2016
11
Các sản phẩm bảo hiểm vi mô tại Việt Nam chủ
yếu tập trung ở phân khúc bảo hiểm sức khỏe liên
quan đến các rủi ro tử vong, mất khả năng lao động,
tai nạn con người, chi phí y tế.
Một số mô hình dịch vụ bảo hiểm vi mô
Công ty Bảo hiểmNgân hàng Nông nghiệp Việt Nam
ABIC là DNBH cổ phần hoạt động vì mục tiêu lợi
nhuận. Những lý do để có thể khẳng định ABIC là
nhà cung cấp bảo hiểm vi mô thành công nhất trên
thị trường bảo hiểm Việt Nam, đó là:
Thứ nhất,
sản phẩm Bảo an tín dụng của ABIC là
sản phẩm bảo hiểm được phát triển theo hướng sản
phẩm bảo hiểm vi mô. Mặc dù là DNBH thương mại
và có nhiều sản phẩm đa dạng, tuy nhiên ABIC đặt
ra định hướng phát triển sản phẩm chủ đạo của mình
là “Bảo an tín dụng” và phát triển sản phẩm này theo
hướng sản phẩm bảo hiểm vi mô: Sản phẩm có phạm
vi bảo hiểm đơn giản, chủ yếu bảo hiểm cho rủi ro tử
vong, số tiền bảo hiểm là dư nợ tín dụng của các hộ
vay tín dụng tại Agribank và nằm trong khoảng từ
1.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Tỷ lệ phí bảo
hiểm được chia thành hai mức: Đối với trường hợp
người được bảo hiểm từ 18-45: phí là 0,65% số tiền
bảo hiểm, người được bảo hiểm từ 46-65: phí là 0,90%
số tiền bảo hiểm.
Thứ hai,
ABIC là công ty bảo hiểm có cổ đông sáng
lập và chi phối là Agribank. Lợi thế của ABIC chính
là thị trường khách hàng rộng lớn mà Agribank đem
lại, cụ thể như:
Mạng lưới của Agribank (hiện là đại lý phân
Tình hình phát triển bảo hiểm vi mô ở Việt Nam
Theo các số liệu thống kê về bảo hiểm vi mô, dưới
5% hộ nghèo và cận nghèo tại Việt Nam được bảo
hiểm bởi các sản phẩm bảo hiểm vi mô. Số liệu nghiên
cứu của Công ty Tái bảo hiểm MunichRe và Tổ chức
Hợp tác phát triển Đức (GIZ) cũng cho thấy, tỷ lệ hộ
nghèo và cận nghèo tại Việt Nam được bảo hiểm bởi
các sản phẩm bảo hiểm vi mô năm 2012 duy trì ở mức
trên 2% và khảo sát thực tiễn thấy hoạt động cung cấp
dịch vụ bảo hiểm vi mô ở Việt Nam hiện được chia
thành hai nhóm cụ thể sau:
Nhóm thứ nhất, là các quỹ tương hỗ gắn liền với
các tổ chức tài chính vi mô, điểm hình như Tổ chức
tài chính vi mô tình thương, Quỹ An sinh (MPA);
Nhóm thứ hai, là các doanh nghiệp (DN) bảo
hiểm. Các DN bảo hiểm (DNBH) tại Việt Nam cung
cấp sản phẩm bảo hiểm vi mô tới khách hàng có thu
nhập thấp chủ yếu qua kênh trung gian là đại lý. Một
số DNBH đã thành công trong việc phân phối bảo
hiểm vi mô qua kênh trung gian là ngân hàng, các tổ
chức hội phụ nữ. Điển hình cho sự thành công này là
sự kết hợp giữa Công ty TNHH Manulife Việt Nam
và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Bảo
Việt và Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ Ninh Phước, Công ty Bảo
hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam (ABIC) và Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển Việt Nam (Agribank). Một số DNBH
khác cũng đã bắt đầu quan tâm đến thị trường bảo
hiểm vi mô nhưng chỉ mới dừng lại ở mức thăm dò
hoặc tham gia trong một lĩnh vực nhất định như: Bảo
hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tín dụng...
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂNBỀNVỮNGBẢOHIỂMVI MÔ
ỞVIỆT NAM
TS. NGUYỄN THỊ HẢI ĐƯỜNG
- Đại học Kinh tế Quốc dân
Bảo hiểm vi mô giữ vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xóa đói giảm
nghèo. Bài viết cung cấp bức tranh tổng thể về bảo hiểm vi mô ở Việt Nam thông qua phân
tích các hoạt động phân phối dịch vụ bảo hiểm vi mô cụ thể của hai nhà cung cấp, đó là Công
ty Bảo hiểmNgân hàng Nông nghiệp và Quỹ An sinh thuộc Hội Khuyến học. Qua đó, nhận
diện các nhân tố tác động đến sự phát triển của bảo hiểm vi mô, nguyên nhân bảo hiểm vi
mô bị thu hẹp và đề xuất giải pháp phát triển bền vững bảo hiểm vi mô ở Việt Nam.
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...122
Powered by FlippingBook