TCTC (2018) so 4 ky 2 đầy đủ - page 2

TẠP CHÍ TÀI CHÍNH Kỳ 2 - Tháng 04/2018 (679)
KINHTẾ - TÀI CHÍNHVĨ MÔ
5 Phát triển mô hình kinh tế chia sẻ ở Việt Nam và một số đề xuất
ThS. Đỗ Thị Nhung
10 Một số vấn đề về quản lý và kiểm soát nợ công ở Việt Nam
TS. Nguyễn Phi Sơn, ThS. Nguyễn Thu Phương
14 Một số giải pháp đảm bảo an toàn nợ nước ngoài của Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Việt Nga
18 Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài và một số vấn đề đặt ra
ThS. Đặng Phương Linh
21 Bàn về xu hướng phát triển của ngành công nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu
Nguyễn Thanh Sơn
24 Phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
ThS. Huỳnh Thị Như Thảo
27 Cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức cho ngành Nông nghiệp
ThS. Trần Thị Lan
30 Ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp sản xuất lương thực tại Việt Nam
ThS. Đào Hoàng Dũng
KẾ TOÁN - KIỂMTOÁN
33 Kiểmtra kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước
Nguyễn Thị Hoài
37 Kê toan trach nhiêmtrong cac công ty dêtmay niêmyêt trên thi trường chưng khoanViêt Nam
ThS. Lý Phat Cường
40 Những lưu ý trong kế toán quản trị chi phí tại các trư ng đại học công lập tự chủ
ThS. Lê Quốc Diễm
43 Nghiên cứu hệ thống thông tin kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp xây lắp
ThS. Hoàng Thị Huyền
TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
46 Nhân tố ảnh hưởng đến công bố thông tin doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực chăm sóc
sức khỏe
PGS.,TS. Hà Thanh Việt
50 Các yếu tố tác động đến giá cổ phiếu trên thị trư ng chứng khoán Việt Nam
ThS. Nguyễn Ngọc Thức, ThS. Bùi Ngọc Toản, ThS. Hoàng Như Anh
53 Một số vấn đề tài chính của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam
NCS. Mai Thị Diệu Hằng
56 Nâng cao quản trị thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
ThS. Vũ Đại Đồng
59 Tháo gỡ những rào cản thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển
ThS. Vũ Ngọc Tuấn
Tổng Biên tập:
TS. PHẠM THU PHONG
(024) 3933.0033
Phó Tổng Biên tập:
ĐỖ VĂN HẢI
(024) 3933.0039
Hội đồng Biên tập:
GS., TS.
NGUYỄN CÔNG NGHIỆP
GS., TSKH.
TRƯƠNG MỘC LÂM
GS., TS.
VŨ VĂN HÓA
GS., TS.
ĐINH VĂN SƠN
GS., TS.
TRẦN THỌ ĐẠT
GS., TS.
PHẠM QUANG TRUNG
PGS., TS.
TRẦN HOÀNG NGÂN
PGS., TS.
ĐINH VĂN NHÃ
PGS., TS.
NGUYỄN TRỌNG CƠ
PGS., TS.
NGUYỄN THỊ MÙI
TẠP CHÍ TÀI CHÍNH
- CƠ QUAN THÔNG TIN LÝ LUẬN
VÀ NGHIỆP VỤ CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH
Tạp chí khoa học,
chuyên về thông tin
lý luận và nghiệp vụ
kinh tế - tài chính
Hội nghị, hội thảo
chuyên đề tuyên truyền về
cơ chế, chính sách tài chính
H I NGH , H I TH O
Tạp chí tiếng Anh, công bố
các nghiên cứu khoa học
về kinh tế - tài chính trong
nước và quốc tế
Đặc san tuyên truyền,
phổ biến công tác Đảng
của Đảng bộ Bộ Tài chính
Đặc san phục vụ
công tác thông tin
đối ngoại của Bộ Tài chính
Tạp chí điện tử,
thông tin chuyên sâu
về kinh tế - tài chính
trong nước và quốc tế
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...116
Powered by FlippingBook