Tạp chí Tài chính kỳ 2 số tháng 4-2016 - page 33

TÀI CHÍNH -
Tháng 4/2016
31
nghiệm thu hoặc xuất hóa đơn khi thu tiền theo tiến
độ hoàn thành.
Thứ hai,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hóa
đơn GTGT mà bên bán thu được tiền bán hàng hóa,
dịch vụ và công trình XDCB mới lập hóa đơn GTGT
gửi cho bên mua.
Bên bán lập hóa đơn chậm ngày trong tháng bị
phạt từ 4 đến 8 triệu đồng, bên mua có nguy cơ
không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào vì hóa
đơn sai chỉ tiêu ngày tháng. Nếu chậm ngày khác
tháng thì hóa đơn do bên bán xuất là sai, bên bán bị
phạt 48 triệu đồng, sai thuế GTGT trong tháng hoặc
quý, bên mua không được khấu trừ thuế GTGT đầu
vào đó. Còn nếu chậm ngày khác tháng và năm tài
chính thì hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp, bên
bán bị phạt 20 triệu đồng và bên mua bị loại hóa
đơn, không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Thứ ba,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa
đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài.
Bên mua không được khấu trừ thuế GTGT đối với
hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài vì thuế
GTGT đầu ra của hàng hóa, dịch vụ đó được nộp ở
nước ngoài. Còn trong trường hợp DN nhập khẩu
hàng hữu hình, có kê khai hải quan đầy đủ thì được
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với thuế GTGT của
hàng nhập khẩu theo chứng từ của cơ quan hải quan.
Thứ tư,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa
đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ khuyếnmại, cho biếu
tặng, hàng mua về để phục vụ hoạt động phúc lợi.
- Đối với hàng khuyến mại DN nhận được: Nếu
hàng khuyến mại bên bán lập hóa đơn GTGT có
thuế GTGT thực hiện sai Luật Thương mại hoặc
bên bán lập hóa đơn GTGT có thuế GTGT thực hiện
T
rong hoạt động doanh nghiệp (DN), khấu trừ
thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với hóa
đơn GTGT bị sai, hóa đơn GTGT đối với hàng
khuyến mại, cho biếu tặng, hàng mua về để phục vụ
hoạt động phúc lợi, tiêu dùng nội bộ và khấu trừ thuế
GTGT đầu vào đối với các hóa đơn thanh toán không
dùng tiền mặt... thường là những vấn đề thu hút được
sự quan tâm đặc biệt của kế toán DN, cụ thể:
Thứ nhất,
khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các
hóa đơn GTGT được bên bán xuất hóa đơn khi nhận
ứng trước, thanh toán trước của bên mua trước khi
cung cấp hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng cơ
bản (XDCB):
- Đối với hoạt động bán hàng hóa:
Trường hợp này
bên bán vi phạm điểm a khoản 2 điều 16 Thông tư
số 39/2014/TT-BTC về lập hóa đơn đúng ngày, vi
phạm khoản 1 điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
về xuất hóa đơn khống (hóa đơn bất hợp pháp), khi
đó bên mua không được khấu trừ thuế GTGT đầu
vào và bị xuất toán khỏi chi phí được trừ theo điều 4
Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ:
Bên bán xuất
hóa đơn GTGT khi dịch vụ hoàn thành (bên bán chưa
nhận trước khoản tiền nào) hoặc bên bán xuất hóa
đơn GTGT khi dịch vụ chưa hoàn thành nhưng đã
nhận tiền trước (xuất hóa đơn vào ngày nhận tiền).
Khi đó, bên mua được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Các dịch vụ sau đây xuất hóa đơn sau khi đã hoàn
thành và cung cấp cho bên mua: Điện, nước, viễn
thông, truyền hình, hàng không, dịch vụ tư vấn kế
toán, kiểm toán, thuế và dịch vụ tư vấn thiết kế.
- Đối với hoạt động xây lắp:
Bên bán xuất hóa đơn
khi công trình hoặc hạng mục công trình hoàn thành
TRAOĐỔI VỀ KHẤUTRỪTHUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
TẠI DOANHNGHIỆP
LƯƠNG THỊ HƯƠNG, TỐNG THỊ THẮM
- Đại học Lao động - Xã hội
Bài viết đề cập đến nội dung về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hóa đơn giá
trị gia tăng bị sai, hóa đơn giá trị gia tăng đối với hàng khuyến mại, cho biếu tặng, hàng
mua về để phục vụ hoạt động phúc lợi, tiêu dùng nội bộ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng
đầu vào đối với các hóa đơn thanh toán không dùng tiền mặt.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...122
Powered by FlippingBook