TCTC ky 2 thang 10-2016 - page 4

6
TÀI CHÍNH VĨ MÔ
hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong
cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Hình thành
cơ chế thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện
nhiệm vụ được giao đối với các ngành, các cấp.
Nghiêm túc triển khai các kết luận của Tổng Bí
thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng
chống tham nhũng. Tập trung chỉ đạo giải quyết
khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện phức
tạp, tồn đọng, kéo dài...
Giữ vững chủ quyền quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn
xã hội
Quốc phòng, an ninh quốc gia được tăng cường;
chủ quyền quốc gia, biển đảo được giữ vững. Thực
hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế -
xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, nhất là trên
các địa bàn trọng điểm. Chủ động phòng ngừa, đấu
tranh ngăn chặn việc kích động, gây mất an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bảo đảm tuyệt đối
an toàn các sự kiện trọng đại của đất nước...
Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy
mạnh; đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu,
thực chất, hiệu quả. Triển khai Chiến lược tổng thể
hội nhập quốc tế và xây dựng Đề án thực hiện hiệu
quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn
định kinh tế- xã hội trong bối cảnh tham gia các Hiệp
định thương mại tự do thế hệ mới. Đến nay, đã có 64
nước công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường.
Một số tồn tại và hạn chế
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thủ tướng
Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại và hạn chế
như: Mức tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2016
đạt thấp so với cùng kỳ (5,93% so với 6,5%), dự báo
tăng trưởng GDP cả năm thấp hơn kế hoạch đề ra
(6,7%); sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn,
trong 9 tháng có khoảng 45 nghìn DN tạm ngừng
hoạt động và trên 8,3 nghìn DN giải thể.
Tăng trưởng kinh tế không đạt kế hoạch sẽ ảnh
hưởng đến các chỉ tiêu khác, trong đó tỷ lệ bội chi
NSNN, nợ công, nợ Chính phủ so với GDP có thể
Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
của nhân dân
Chính phủ đã hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở
cho gần 84 nghìn gia đình người có công theo Nghị
quyết của Quốc hội. Chính sách tín dụng ưu đãi cho
hộ nghèo, học sinh sinh viên và các chính sách hỗ
trợ giảm nghèo khác được tiếp tục quan tâm thực
hiện. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đến cuối
năm 2016 giảm còn khoảng 8,5%. Chính sách bảo trợ
xã hội được tập trung triển khai, đã xuất cấp trên 92
nghìn tấn gạo cứu trợ đột xuất và hỗ trợ học sinh
vùng khó khăn. Chất lượng dạy nghề và tạo việc
làm được cải thiện, trong 9 tháng đầu năm 2016,
đã tạo việc làm cho gần 1,2 triệu người. Năng suất
lao động xã hội tăng khoảng 5,5%. Tổng số người
tham gia bảo hiểm xã hội đạt 12,8 triệu, bảo hiểm
thất nghiệp đạt 10,8 triệu. Các cơ chế, chính sách
thúc đẩy hỗ trợ phát triển nhà ở được quan tâm, ban
hành kịp thời...
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống
thiên tai, bảo vệ môi trường
Chính phủ đã chủ động tập trung ứng phó với
biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, nhất là hạn
hán ở miền Trung, Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở
Đồng bằng sông Cửu Long và bão, lũ ở miền Bắc,
miền Trung. Khẩn trương, chủ động chỉ đạo xử
lý sự cố môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung; sau
khi nhận được tiền bồi thường của Formosa, đã có
phương án tổng thể và tạm ứng 3. 000 tỷ đồng cho
4 tỉnh để chi trả cho người dân.
Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, tăng cường
kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham
nhũng, lãng phí
Liên quan đến nội dung này, Chính phủ đã xây
dựng và trình Quốc hội 20 dự án luật, pháp lệnh;
ban hành 103 nghị định, quyết định của Thủ tướng
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
pháp luật, đặc biệt là đối với Luật đầu tư, Luật DN;
khắc phục cơ bản tình trạng nợ đọng văn bản. Ban
MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH PHỦ ĐẶT RA CHO NĂM 2017:
- Về kinh tế:
GDP tăng khoảng 6,7%; tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; tổng kim ngạch xuất
khẩu tăng 6 - 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu khoảng 3,5%; tỷ lệ bội chi ngân sách nhà
nước so với GDP không quá 3,5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31,5% GDP; tỷ suất tiêu
hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5%.
- Về xã hội:
Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo
giảm 4%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55 - 57%, trong
đó đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 22,5%; số giường bệnh trên một vạn dân đạt 25,5 giường
(không tính giường trạm y tế xã); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 82,2%.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...66
Powered by FlippingBook