5.1. So ky 2 thang 11 - page 5

TÀI CHÍNH -
Tháng 11/2016
7
xây dựng và hình thành mô hình xã hội học tập, tạo
môi trường học tập suốt đời, phát triển mô hình đào
tạo mở và đào tạo từ xa, tạo cơ hội cho tất cả mọi
người có điều kiện học tập để nâng cao trình độ học
vấn, cập nhật kiến thức.
Thứ ba,
thúc đẩy tăng trưởng xanh.
Để thúc đẩy tiến độ chuyển dịch sang nền kinh tế
xanh, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:
- Nâng cao nhận thức trong các ngành, các cấp,
các tầng lớp nhân dân về tăng trưởng xanh trong xu
thế hội nhập hiện nay; đồng thời, có chiến lược rõ
ràng về vị thế của kinh tế Việt Nam trong nền kinh
tế xanh toàn cầu với những tiềm năng, lợi thế và cả
những thách thức. Định hướng đó phải được thể
chế hóa trong cơ chế, chính sách, làm căn cứ để thu
hút, khuyến khích đầu tư cả của các DN trong nước
và nước ngoài.
- Rà soát cơ cấu ngành nghề của nền kinh tế,
những ngành nghề phù hợp với nền kinh tế xanh
trong điều kiện phát triển của Việt Nam cần tiếp
tục nghiên cứu, hoàn thiện; hạn chế, tiến tới thu
hẹp những ngành nghề, lĩnh vực kinh tế thâm dụng
nhiều tài nguyên, phát thải nhiều chất độc hại, gây
ô nhiễm môi trường. Cùng với cơ cấu ngành nghề
của nền kinh tế, cần rà soát cơ cấu tiêu dùng của DN
và người dân, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông
vận tải, nơi tiêu thụ một lượng lớn năng lượng hóa
thạch, phát thải nhiều khí độc hại gây ô nhiễm môi
trường.
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ chuyên sâu về kinh tế xanh, tăng trưởng
xanh đối với đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản
lý nhà nước về kinh tế; đội ngũ doanh nhân, công
nhân kỹ thuật về kinh tế xanh, tăng trưởng xanh,
tiếp cận sớm những kiến thức xanh và công nghệ
sạch của thế giới để triển khai áp dụng ở Việt Nam.
- Phát huy vai trò của các hiệp hội doanh nhân,
hiệp hội ngành nghề trong việc tuyên truyền, vận
động các DN áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất
thân thiện với môi trường; trao đổi, chia sẻ kinh
nghiệm trong việc tiếp thu sáng kiến, công nghệ,
kinh nghiệm quốc tế về sản xuất xanh; khuyến khích
DN kết hợp với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong
việc thúc đẩy nghiên cứu - chuyển giao.
Tài liệu tham khảo:
1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,
Văn phòng Trung ương Đảng, H, 2016, tr. 225, tr. 252, tr. 52, tr. 270;
2. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;
3. Cải cách thể chế để phát triển: Mệnh lệnh không thể chần chừ, http://
baodautu.vn/cai-cach-the-che-de-phat-trien-menh-lenh-khong-the-
chan-chu-d32089.html.
diện các quy định về điều kiện kinh doanh, về quản
lý chuyên ngành đối với hàng hóa, dịch vụ xuất
khẩu, nhập khẩu, phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn
giản hóa, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn
phù hợp. Kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính
theo hướng bảo đảm thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
Công khai hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước, tăng cường trách nhiệm cung cấp thông tin,
trách nhiệm giải trình…
- Phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới cung cấp
dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng
trong tiến trình cải cách hành chính; góp phần tăng
tính minh bạch trong hoạt động của bộ máy chính
quyền, phục vụ người dân và DN tốt hơn.
Thứ hai,
đẩy nhanh phát triển kinh tế tri thức.
Kinh tế tri thức với 4 trụ cột chủ yếu là công nghệ
thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu
mới và công nghệ môi trường được hình thành dựa
trên nền tảng khoa học và công nghệ trở thành hiện
tượng phổ biến và ngày càng lan rộng cùng với quá
trình toàn cầu hoá. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế
tri thức, cần tập trung vào các biện pháp sau:
- Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại,
nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra những điều
kiện và tiền đề cần thiết cho kinh tế tri thức hình
thành; Tập trung cho phát triển nguồn nhân lực
đóng góp vào tăng năng suất lao động nói chung
và các yếu tố năng suất tổng hợp nói riêng, đó là
nhân lực hoạch định chính sách; nhân lực khoa học
và công nghệ; nhân lực quản trị người lao động sản
xuất hàng hóa và cung cấp dịch vụ.
- Tập trung tiềm lực khoa học và công nghệ đẩy
mạnh nghiên cứu sáng tạo ra sản phẩm hàng hoá
mới, dịch vụ mới, phương pháp tổ chức sản xuất,
quản lý mới hoặc tiếp nhận chuyển giao công nghệ,
phương pháp tổ chức quản lý tiến tiến, hiệu quả.
- Áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm đưa
dần hàm lượng tri thức và hàm lượng công nghệ,
thông tin vào giá trị của sản phẩm. Phát triển và
nhân rộng công nghệ mới bằng cách tạo điều kiện
cho các DN tiếp cận tới các sản phẩm nghiên cứu,
ứng dụng khoa học và công nghệ, khuyến khích các
cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ sử dụng các công
nghệ mới.
- Ứng dụng rộng rãi công nghệ sinh học vào sản
xuất nông nghiệp để tạo các giống, cây, con mới có
năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện
Việt Nam. Xây dựng DN nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, tạo nền móng để hình thành nền
nông nghiệp tiên tiến, thân thiện với môi trường.
- Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...90
Powered by FlippingBook