5.1. So ky 2 thang 12 - page 4

6
TÀI CHÍNH VĨ MÔ
trong nền kinh tế giảm xuống mức dưới 3%; Giảm
lãi suất cho vay trung bình trong nước có tính cạnh
tranh so với mức lãi suất cho vay trung bình trong
nhóm ASEAN-4; Phấn đấu nâng cao quy mô và
hiệu quả của thị trường chứng khoán, thị trường
trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh
nghiệp; Đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường
cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, thị trường trái phiếu
đạt 30% GDP.
Ngoài ra, thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các DN
thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên
50% vốn, thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy
định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu
lại vốn đầu tư. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu DN;
15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
hoạt động có hiệu quả.
Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện
Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, Quốc hội yêu
cầu cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó
là: (i) Tập trung hoàn thành cơ cấu lại 3 trụ cột gồm cơ
cấu lại đầu tư công, DNNN và các tổ chức tín dụng;
(ii) Cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công;
(iii) Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong
nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài;
(iv) Hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành
và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh
tế quốc tế; (v) Hình thành đồng bộ và phát triển các
loại thị trường, gồm thị trường tài chính, thị trường
mới thể chế chưa được tiến hành đồng bộ. Một số địa
phương chưa chú trọng đến triển khai thực hiện cơ
cấu lại nền kinh tế. Vai trò giám sát của các cơ quan,
tổ chức và người dân đối với cơ cấu lại nền kinh tế
chưa được phát huy đầy đủ…
Kế hoạch cơ cấu lại
nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
Với quan điểm cơ cấu lại nền kinh tế gắn với
chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung nâng
cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát
triển, qua đó thay đổi cơ cấu và trình độ của nền
kinh tế, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý và năng
động hơn, có sức cạnh tranh cao hơn, tiềm năng
tăng trưởng lớn hơn và đảm bảo tăng trưởng xanh,
sạch, bền vững, ngày 8/11/2016, tại kỳ họp thứ hai,
Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị
quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn
2016-2020.
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-
2020 được đánh giá là bước tiếp tục hoàn thiện
những công việc chưa làm xong trong giai đoạn
2011-2016 và là bước triển khai cụ thể Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về những vấn đề
lớn trong nền kinh tế.
Theo đó, các mục tiêu cụ thể cần đạt được gồm:
Giảm dần tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước, đến năm
2020 xuống dưới 3,5% GDP; Quy mô nợ công hằng
năm giai đoạn 2016-2020 không quá 65% GDP, nợ
Chính phủ không quá 54% GDP và nợ
nước ngoài của quốc gia không quá 50%
GDP; Nâng cao chất lượng thể chế quản lý
đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận
04 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN–
4); Tỷ trọng đầu tư nhà nước khoảng 31
- 34% tổng đầu tư xã hội.
Bên cạnh đó, phấn đấu hàng năm có
30-35% DN hoạt động đổi mới sáng tạo.
Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân
hàng năm trên 5,5%, tốc độ tăng năng
suất nội ngành đóng góp hơn 60% vào
tăng năng suất lao động năm 2020; Đến
năm 2020 tỷ trọng lao động qua đào tạo
từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt khoảng
25%, tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm
xuống dưới 40%; Năng suất các nhân tố
tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng
bình quân giai đoạn 2016-2020 khoảng
30-35%; Thu hẹp khoảng cách năng lực
cạnh tranh quốc gia với ASEAN-4.
Đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu thực tế
MỤC TIÊU CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2020
<3,5% GDP
Quy mô nợ công hằng năm
≤65% GDP
Nợ chính phủ
≤54% GDP
Nợ nước ngoài
≤50% GDP
Tỉ trọng đầu tư nhà nước
≈31 - 34% tổng
đầu tư xã hội
Số doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo hàng năm
≈30-35%
Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân hàng năm
>5,5%
Tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng
trở lên có chứng chỉ đến năm 2020
≈25%
Tỷ trọng lao động nông nghiệp đến năm 2020
<40%
Năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp
vào tăng trưởng bình quân hàng năm
≈30-35%
Nợ xấu thực tế trong nền kinh tế đến năm 2020
<3%
Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đến năm 2020
≈70% GDP
Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
≥1 triệu
Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp
hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
≥15.000
Nguồn: Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...110
Powered by FlippingBook