5.1. So ky 2 thang 12 - page 7

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2016
9
kinh tế - xã hội của cả nước, có tính kết nối và lan
tỏa vùng, miền.
Thứ tư,
các địa phương được bố trí vốn ngân sách
trung ương giai đoạn 2016 - 2020 phải cam kết bố trí
phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách địa phương
và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự
án đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng
tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư
đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư
trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn bổ sung
từ các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự
án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.
Thứ năm,
đối với nguồn vốn nước ngoài, phải
tính toán, cân đối giữa nhu cầu vay và khả năng
trả nợ của các dự án đã triển khai cũng như mới
phê duyệt trên cơ sở các nguyên tắc trên, thứ tự ưu
tiên trong phân bổ vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020
cũng được quy định cụ thể như sau:
- Đối với nguồn vốn trong nước,
không bao gồm
vốn trái phiếu chính phủ, việc bố trí vốn thực hiện
theo thứ tự ưu tiên sau:
i) Bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng
cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; không bố trí
vốn NSNN để thanh toán các khoản nợ đọng phát
sinh sau ngày 31/12/2014;
ii) Bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn
ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước
ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện
dự án theo hình thức hợp tác công tư;
iii) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn
thành trong giai đoạn 2016-2020;
iv) Sau khi bố trí đủ vốn theo thứ tự ưu tiên nêu
trên, trường hợp còn vốn sẽ xem xét bố trí cho các
dự án khởi công mới.
- Đối với nguồn vốn trái phiếu chính phủ,
việc phân
bổ vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:
i) Bố trí đủ phần vốn trái phiếu chính phủ còn
thiếu trong tổng mức đầu tư của các dự án, công
trình quan trọng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi
theo đúng quy định tại Phụ lục số 3 của Nghị quyết
726/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc
hội và Dự án Di dân tái định cư thủy điện Sơn La;
ii) Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án trên, xem
xét, bố trí vốn cho các dự án mới, thực sự cấp bách
thuộc ngành y tế, giao thông, thủy lợi; chương
NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu
tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020.
Kiên quyết bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên
Quốc hội tán thành bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu
tư phát triển từ nguồn NSNN trong giai đoạn 2016 -
2020 để thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia,
trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng
nông thôn mới là 43.119 tỷ đồng; Chương trình mục
tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ
đồng. Cùng với đó, bố trí 5.000 tỷ đồng đầu tư giải
phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không Quốc tế
Long Thành; Bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án
quan trọng quốc gia.
Quốc hội cũng xem xét, quyết định chủ trương
đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn
2016 - 2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc
gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc
hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này
theo quy định của Luật Đầu tư công. Đặc biệt, Nghị
quyết 26/2016/QH14 cũng nêu rõ, việc phân bổ
nguồn vốn phải dựa trên các nguyên tắc sau:
Thứ nhất,
việc phân bổ vốn phải phục vụ cho
thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 -
2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016
- 2020 của quốc gia, ngành, lĩnh vực, địa phương,
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch
ngành, lĩnh vực, vùng đã được cấp có thẩm quyền
phê duyệt.
Thứ hai,
việc phân bổ vốn phải bảo đảm tuân
thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân
sách nhà nước, Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13
của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các văn bản liên
quan.
Thứ ba,
bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục
tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu
quả sử dụng vốn đầu tư từ NSNN; bố trí đủ vốn đối
ứng các dự án ODA. Đồng thời, có các giải pháp huy
động các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành
và đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 Chương trình mục
tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các dự
án trọng điểm, cần thiết, cấp bách, các chương trình
mục tiêu, làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển
Tiền thuế là của dân,
do dân đóng góp
để phục vụ lợi ích của nhân dân
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...110
Powered by FlippingBook