TCTC ky 1 thang 10-2016 - page 7

TÀI CHÍNH -
Tháng 10/2016
9
- Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với DN sản
xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, quốc
phòng, an ninh bảo đảm người lao động có mức
thu nhập hợp lý, DN có lãi, thu hút được nguồn lực
của xã hội tham gia. Mở rộng chế độ đặt hàng, đấu
thầu sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Tách bạch giữa hoạt động sản xuất, cung ứng sản
phẩm, dịch vụ công ích, quốc phòng, an ninh với
hoạt động sản xuất kinh doanh vì lợi nhuận của DN.
- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý tiền lương, tiền
thưởng để DN thực sự chủ động trong trả lương,
trả thưởng gắn với năng suất lao động, hiệu quả sản
xuất, kinh doanh; bảo đảm hài hoà lợi ích của Nhà
nước, DN, người lao động; thu hút lao động có trình
độ cao vào làm việc.
iii) Chính sách về cơ chế quản lý của chủ sở hữu
nhà nước đối với DNNN:
- Thực hiện tổng kết mô hình công ty đầu tư
và kinh doanh vốn nhà nước được thành lập theo
Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX và Kết luận số
78-KL/TW ngày 26/7/2010 của Bộ Chính trị. Trên
cơ sở đó, hoàn thiện mô hình để thực hiện chức
năng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại
DN để tách bạch chức năng quản lý nhà nước với
chức năng đại diện chủ sở hữu tại các bộ, ngành và
UBND địa phương.
- Củng cố, tăng cường cơ quan tài chính theo
Luật số 69/2014/QH13 để thực hiện việc quản lý,
“Tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát
bảo đảm công khai, minh bạch về đầu tư, tài chính
và các hoạt động của DNNN”.
Thứ năm,
tập trung thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hành chính, tuân thủ pháp luật; đề cao vai trò
người đứng đầu gắn kết quả với trách nhiệm người
đứng đầu.
CPH DNNN là hình thức chủ đạo trong sắp
xếp, tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016-2020; bài học
trong giai đoạn 2011-2015 là kinh nghiệm quý báu
để thực hiện có hiệu quả kế hoạch giai đoạn 2016-
2020. Khi cơ chế, chính sách đã được xây dựng đầy
đủ và nhận được sự đồng thuận quyết liệt trong
tổ chức thực hiện của từng DN, từng cá nhân lãnh
đạo tại DN và người đứng đầu cơ quan đại diện
chủ sở hữu.
Tài liệu tham khảo:
1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;
2. Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 382/KTNN-TH ngày
01/9/2016;
3. Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 331/BTC-TCDN ngày 08/1/2016.
4. Báo cáo họp báo định kỳ của Bộ Tài chính năm 2016;
5. Tạp chí Tài chính doanh nghiệp số tháng 5, 6, 7, 8/2016.
DN khác theo đúng quy định về tiêu chí phân loại
DNNN, DN có vốn nhà nước; Thoái vốn của các
DNNN đầu tư vào 05 lĩnh vực nhạy cảm (Chứng
khoán, bảo hiểm, ngân hàng – tài chính, bất động
sản, quỹ đầu tư).
Thứ ba,
các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp
tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện về sắp xếp, đổi
mới công tác quản trị DN như: Tổ chức, quản lý,
nguồn nhân lực, ngành nghề sản xuất kinh doanh,
chiến lược phát triển, đầu tư đến thị trường và sản
phẩm, cổ phần hóa, thoái vốn.
Thứ tư,
tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách:
i) Chính sách về CPH, sắp xếp DNNN:
- Sửa đổi, bổ sung quy định về CPH, bán, giải
thể, phá sản DN phù hợp với hệ thống pháp luật
mới ban hành. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc trong quá trình sắp xếp CPH; hoàn thiện các
nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế áp
dụng đối với công ty đại chúng.
- Phát triển thị trường tài chính, đặc biệt là thị
trường chứng khoán, mua bán nợ để thúc đẩy CPH,
tạo điều kiện cho DN tiếp cận, huy động vốn phục
vụ tái cơ cấu và sản xuất kinh doanh.
Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu DNNN, các
bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công
ty nhà nước cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với
cấp có thẩm quyền biện pháp giải quyết những vấn
đề phát sinh; những vấn đề cần điều chỉnh liên quan
đến thể chế, cơ chế, chính sách.
ii) Chính sách quản lý đối với DNNN:
- Hoàn thiện khung pháp lý để DNNN kinh
doanh hoạt động trong môi trường pháp lý chung
và cạnh tranh bình đẳng với DN thuộc các thành
phần kinh tế khác, sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực đã đầu tư. DN sản xuất, cung ứng sản phẩm,
dịch vụ công ích, quốc phòng, an ninh phải hạch
toán và thực hiện tốt nhiệm vụ chính sách xã hội
được giao.
- Đổi mới quản trị DN để DNNN mà trọng tâm
là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nâng
cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất,
kinh doanh; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng
vốn, sức cạnh tranh và phát triển bền vững.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để tăng
cường minh bạch báo cáo tài chính, thông tin tài
chính, kinh doanh; tăng cường trách nhiệm của Hội
đồng thành viên và Ban điều hành và xử lý trách
nhiệm tập thể cũng như cá nhân lãnh đạo nếu không
thực hiện đúng quy định và hoàn thành nhiệm vụ.
Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra của chủ sở
hữu nhà nước đối với các tập đoàn kinh tế, tổng
công ty nhà nước.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...90
Powered by FlippingBook