TCTC (2018) ky 1 thang 2 (e-paper) - page 11

TÀI CHÍNH -
Tháng 02/2018
13
Thứ nhất,
quy định ch độ quản lý, sử dụng đối
với tất cả các loại tài sản công theo quy định tại Điều
53 Hi n pháp năm 2013. Theo đó, ngoài tài sản công
phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công,
bảo đảm quốc ph ng, an ninh của cơ quan, tổ chức,
đơn vị nêu tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà
nước năm 2008, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
đã bổ sung ch độ quản lý, sử dụng và khai thác
nguồn lực tài chính đối với: (i) Tài sản k t cấu hạ
tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; (ii)
Tài sản phục vụ hoạt động và tài sản là k t quả của
dự án sử dụng vốn nhà nước; (iii) Tài sản được xác
lập quyền s hữu toàn dân theo quy định của pháp
luật; (iv) Đất đai, tài nguyên (bao gồm cả kho số vi n
thông và kho số khác phục vụ quản lý nhà nước, tài
nguyên internet, phổ tần số vô tuy n điện, quỹ đạo
vệ tinh).
Thứ hai,
bổ sung các quy định nhằm đảm bảo việc
khai thác hợp lý, có hiệu quả nguồn lực tài chính từ
tài sản công. Nguồn lực tai chinh từ tai san công là
tổng hợp các khả năng có thể khai thác được từ tài
sản công nhằm tạo lập nguồn tài chính phục vụ phát
triển kinh t - xã hội, bảo đảm quốc ph ng, an ninh
quốc gia. Trên cơ s các hình thức khai thác nguồn
lực tài chính từ tài sản công được quy định tại Điều
7 của Luật (Giao quyền sử dụng tài sản công; Cấp
quyền khai thác tài sản công; Cho thuê tài sản công;
Chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền
sử dụng tài sản công; Sử dụng tài sản công vào mục
đích kinh doanh, liên doanh, liên k t; Sử dụng tài
sản công để thanh toán các nghĩa vụ của Nhà nước;
Bán, thanh lý tài sản công; Hình thức khác theo quy
định của pháp luật), các văn bản quy định chi ti t
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã cụ thể hóa
hình thức khai thác áp dụng đối với từng loại tài
Kiện toàn hệ thống pháp luật
về quản lý, sử dụng tài sản công
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc
hội khóa XIV thông qua vào ngày 21/6/2017. Đây
là bước ti n quan trọng hướng tới mục tiêu quản
lý, bảo vệ chặt ch , sử dụng ti t kiệm tài sản công;
đồng thời, giúp khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn
lực tài chính từ tài sản công, phục vụ phát triển kinh
t - xã hội, bảo đảm quốc ph ng, an ninh quốc gia.
Theo đánh giá, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
đã khá đồng bộ và có bổ sung thêm nhiều điểm mới
về quản lý, sử dụng tài sản công như:
Hướngđếnmục tiêuquản lý, bảovệ,
sửdụngtiết kiệmtài sản công
ThS. Nguyễn Tân Thịnh
- Cục Quản lý công sản *
Tài sản công có giá trị và đóng vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia.
Nhận thức được tầm quan trọng này, ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý, sử
dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Luật Quản lý sử dụng tài sản công được đánh
giá là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu quản lý, bảo vệ chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm tài sản
công; góp phần khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công, phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
Từ khóa: Tài sản công, pháp luật, thủ tục hành chính, kinh tế - xã hội
Public assets play a key role in the development
process of the country. On June 21st 2017,
the National Congress passed the Law on
management and use of public assets which
came into effect since January 1st 2018, this
Law has been evaluated as a new keystone in
managing, protecting and saving the public
assets which helps exploit effectively the
financial resource from public assets to ensure
socio-economic development, national defense
and national security.
Keywords: Public assets, legislation, administrative
procedure, socio-economic
Ngày nhận bài: 03/01/2018
Ngày hoàn thiện biên tập:18/01/2018
Ngày duyệt đăng: 21/01/2018
*Email:
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...70
Powered by FlippingBook