TCTC ky 2 thang 9-2016 - page 10

12
TÀI CHÍNH VĨ MÔ
khi xây dựng trạm thu phí theo đúng quy định tại
Thông tư 159/2013/TT-BTC. Khi dự án hoàn thành
đưa vào sử dụng, Bộ Tài chính ban hành thông tư
thu phí áp dụng riêng cho từng trạm thu phí BOT
(mỗi trạm thu phí có một thông tư riêng của Bộ Tài
chính quy định). Trên cơ sở thông tư của Bộ Tài
chính, nhà đầu tư sẽ tổ chức thực hiện. Trường hợp
đường bộ đặt trạm thu phí không thuộc quy hoạch
hoặc khoảng cách giữa các trạm thu phí không
đảm bảo tối thiểu 70 km trên cùng tuyến đường
thì trước khi xây dựng trạm thu phí, Bộ Giao thông
Vận tải thống nhất ý kiến với UBND cấp tỉnh và
Bộ Tài chính quyết định (đối với đường quốc lộ),
UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cùng cấp quyết
định (đối với đường địa phương).
Hiện nay, mức thu phí của các dự án đường bộ
đầu tư theo hình thức BOT được triển khai cụ thể
như sau:
Một là, mức phí sử dụng đường bộ đối với quốc lộ
Đối với các dự án thu phí
đường bộ trước năm 2014,
mức thu phí tuân thủ theo
quy định tại Thông tư 90/2004/
TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ
Tài chính hướng dẫn chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí sử dụng đường bộ. Mỗi
dự án BOT đều được Bộ Tài
chính ban hành thông tư quy
định mức thu phí riêng cho
trạm thu phí của dự án.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ tại Thông
báo số 373/TB-VPCP ngày
08/11/2012 của Văn phòng
Chính phủ thông báo kết luận
của Thủ tướng Chính phủ tại
cuộc họp về kế hoạch và cơ
chế đặc thù triển khai các dự
án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn
Hà Nội - Cần Thơ và dự án
đường Hồ Chí Minh đoạn qua
khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ
14 cũ), mức phí được tính từ
năm 2016 là 3,5 lần mức phí cơ
bản được quy định tại Thông
tư 90/2004/TT-BTC. Ngày
14/11/2013, Bộ Tài chính đã
ban hành Thông tư 159/2013/
TT-BTC hướng dẫn chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí sử dụng đường bộ hoàn
Hiện trạng mức thu phí đường bộ ở Việt Nam
Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, hiện
nay, trên các tuyến quốc lộ cả nước có 96 trạm thu
phí đang thu phí và sẽ thu phí. Trong đó, có 45 trạm
đang thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT và 51
trạm thu phí chưa thu, đã thống nhất ký hợp đồng
BOT và sẽ thu phí cho các dự án BOT sau khi hoàn
thành (khoảng từ nay đến năm 2018).
Trong quá trình lập và phê duyệt dự án BOT, Bộ
Giao thông Vận tải đều có văn bản thỏa thuận với
UBND cấp tỉnh, các bộ có liên quan về hình thức
đầu tư dự án BOT và được UBND cấp tỉnh và bộ có
liên quan thỏa thuận bằng văn bản. Trong quá trình
triển khai thực hiện, trên cơ sở điều kiện thực tế của
từng dự án, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhà đầu
tư chỉ đạo tư vấn kiểm tra, khảo sát kỹ hiện trường
để lựa chọn vị trí trạm thu phí cho phù hợp.
Sau đó, Bộ Giao thông Vận tải, UBND cấp tỉnh
và Bộ Tài chính thống nhất bằng văn bản trước
HIỆN TRẠNG CÁC TRẠM THU PHÍ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CAO TỐC,
QUỐC LỘ SONG HÀNH
Đoạn tuyến
Cặp tuyến song hành
Trạm thu phí
Vĩnh Phúc-Lào Cai
Cao tốc Nội Bài-Lào Cai
Thu phí kín
Quốc lộ 70, Quốc lộ 2
Không thu phí
Pháp Vân-Cầu Giẽ
Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ
Thu phí kín
Quốc lộ 1
Không thu phí
TP. Hồ Chí Minh-
Trung Lương
Cao tốc TP. Hồ Chí
Minh - Trung Lương
Thu phí kín
Quốc lộ 1
Không thu phí
Hà Nội - Hải Phòng
Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thu phí kín
Quốc lộ 5
02 trạm
Hạ Long - Vân Đồn
Cao tốc Hạ Long-Vân Đồn
Thu phí kín (chưa thu phí)
Quốc lộ 18
01 trạm (chưa thu phí)
Cầu Giẽ - Ninh Bình
Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình
Thu phí kín
Quốc lộ 1
01 trạm (chưa thu phí)
TP. Hồ Chí Minh-Dầu Giây
Cao tốc TP. Hồ Chí Minh -
Long Thành - Dầu Giây
Thu phí kín
Quốc lộ 1
02 trạm
Thái Nguyên - Chợ Mới
Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới
Thu phí lượt (chưa thu phí)
Quốc lộ 3
01 trạm (chưa thu phí)
Bắc Giang - Lạng Sơn
Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn Thu phí kín (chưa thu phí)
Quốc lộ 1
01 trạm (chưa thu phí)
Hòa Lạc - Hòa Bình
Cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình
Thu phí lượt
Quốc lộ 6
01 trạm (chưa thu phí)
Trung Lương - Mỹ Thuận
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Thu phí kín (chưa thu phí)
Quốc lộ 1
01 trạm (chưa thu phí)
Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Thu phí kín (chưa thu phí)
Quốc lộ 1
01 trạm (chưa thu phí)
Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...74
Powered by FlippingBook